กลับหน้าหลัก

อีกช่องทางหนึ่งการติดต่อกับเราเข้าค่าย พักแรม 

– ตารางการอยู่ค่ายพักแรม
ลูกเสือ และ เนตรนารี
          ร้อย ตชด.147
– คณะวิทยากรฝึกอบรม
          ร้อย ตชด.147
– การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
– วิชาเงื่อนเชือก
– กฏและคำปฏิณาณของ
ลูกเสือและเนตรนารี

 

  ติดต่อประสานงานการปฏิบัติ
  - การใช้สถานที่การฝึกอบบรม
  - ติดต่อวิทยากรยาเสพติด

         
         ร.ต.ต.อรุณเดช  ภูวรณ์
              086-0974412
                    หรือ
   ร้อย ตชด.147  โทร 032-697373

 

 


ประมวลภาพการฝึกอบรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ปี 2555 - 2556

 

( 14 - 16 ก.พ.56 ) กิจกรรมเข้าค่าย พักแรม ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่
จาก ร.ร.บ้านไร่บนสามัคคี , ร.ร.อนุบาลบางสะพาน ,ร.ร.บ้านหนองฆ้อง อ.บางสะพานน้อย
จ.ประจวบฯ โดยมีนักเรียนเข้าค่าย พักแรม จำนวน 157 คน      อ่านเพิ่ม    »» 
( 3 - 5 ก.พ.56 ) กิจกรรมเข้าค่าย พักแรม ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่
จาก ร.ร.มาบอำมฤตวิทยา อ.ปะทิว จ.ชุมพร โดยมีนักเรียนเข้าค่าย พักแรม จำนวน
131 คน
   อ่านเพิ่ม  
( 23 - 25 ม.ค.56 กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่
ร.ร.จากโรงเรียนร่อนพิบูัลบ์เกียรติวสุธราภิวัฒก์  ต.ร่อนพิบูลย์   อ.ร่อนพิบูัลย์
จ.นครศรีธรรมราช โดยมีนักเรียนเข้าค่ายพักแรม จำนวน 239 คน   อ่านเพิ่ม    
( 9 - 11 ม.ค.5ุ6 )  กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และ
ยุวกาชาด  ร.ร.ธงชัยวิทยา ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ โดยมีนักเรียนเข้า
ค่ายพักแรม จำนวน 93 คน  
  อ่านเพิ่ม   
(26 - 28 ธ.ค.55) กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี สามัญและสามัญ
รุ่นใหญ่
ร.ร.บ้านในล็อค ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ โดยมีนักเรียนเข้าค่าย
พักแรม จำนวน 210 คน     อ่านเพิ่ม    »»
  
(19 - 21 ธ.ค.55) กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่
ร.ร.ธนาคารออมสิน ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ โดยมีนักเรียนเข้าค่าย
พักแรม จำนวน 258 คน
    อ่านเพิ่ม   »»  
(17 - 19 ธ.ค.55) กิจกรรมการเข้าพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี สามัญและสามัญ
รุ่นใหญ่ จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ ร.ร.บ้านวังยาว , ร.ร.บ้านราชประสงค์ , ร.ร.บ้านไชยราช ร.ร.บ้านบางเจริญ .ร.ร.อนุบาลดรุณวัฒนา โดยมีนักเรียนเข้าค่ายพักแรม จำนวน 258 คน
    อ่านเพิ่ม   
( 13 - 15 ธ.ค. 55 ) กิจกรรมการเข้าค่่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
ศุนย์เครือข่ายเขาล้านพัฒนา จำนวน 6 โรงเรียน ( ร.ร.บ้านพุตะแบก , ร.ร.วัดทุ่งกลาง
ร.ร.บ้านดอนใจดี , ร.ร.วัดนาหูุกลาง , ร.ร.มะเดือทอง , ร.ร.วัดนาล้อม ) โดยมีนักเรียน
เข้าค่ายพักแรม จำนวน 223 คน
       อ่านเพิ่ม  
( 6 - 8 ธ.ค.55 ) กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนาร สามัญ ร.ร.ธนาคารออมสิน
โดยมีนักเรียนเข้าค่ายพักแรม จำนวน 250 คน     
  อ่านเพิ่ม  
( 26 - 28 พ.ย.55 ) กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนนารีสามัญรุ่นใหญ
ร.ร.บ้านสวนหลวง , ร.ร.บ้านมรสวบ , ร.ร.สมาคมเลขานุการสตรี 1 , ร.ร.บ้านดอนสง่า
โดยมีนักเรียนเข้าค่ายพักแรมจำนวน 245 คน     อ่านเพิ่ม 
 
( 21 - 23 พ.ย.55 ) กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนนารี ยุวกาชาด กลุ่ม
โรงเรียนห้วยยาง 7 โรงเรียน ( ร.ร.ห้วยยางมิตรภาพ  , ร.ร.เนินดินแดง  ,  ร.ร.บ้านไร่ใน
ร.ร.หินเทิน  ,  ร.ร.บ้านทุงยาว  , ร.ร.เศรฐ์พานิช  , ร.ร.ประชาพิทักษ์ โดยมีนักเรียน
เข้าค่ายพักแรม จำนวน
  216   คน       อ่านเพิ่ม    
( 14 - 16 พ.ย.55 ) กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนนารี ยุวกาชาด
ศูนย์เครือข่าย โรงเรียนทับสะแก- นาหูกวาง ( ร.ร.อนุบาลทับสะแก , ร.ร.บ้านทุ่งตาแก้ว
ร.ร.บ้านหนองพิกุล , ร.ร.บ้านเหมืองแร่ , ร.ร.สตรีเลขานุการ 2 , ร.ร.วัดทุ่งประดู่ )
โดยมีนักเรียนเข้าค่ายพักแรม จำนวน 245 คน     อ่านเพิ่ม     
( 10 - 12 พ.ย.55 )   กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนนารี ยุวกาชาด
กลุ่มโรงเรียนปากแพรก  ( ร.ร.บ้านทุ่งกะโตน . ร.ร.บ้านปากแพรก , ร.ร.บ้านหนอง
ห้วยฝาด และ ร.ร.วัดเขาราษฏร์บำรุง )  จำนวน 150 คน
  
  อ่านเพิ่ม    
   
เมื่อ วันที่  เดือน  ปี โรงเรียน
14 - 16 ก.พ.56 ร.ร.บ้านไร่บนสามัคคี , รร.อนุบาลบางสะพานน้อย , ร.ร.บ้านหนองฆ้อง 
( ลูกเสือ เนตรนารี  สามัญรุ่นใหญ่่ )
           รอบกองไฟ
3 - 5 ก.พ.56     ร.ร.มาบอำมฤตวิทยา ( ลูกเสือ  เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ )                        
23 - 25 ม.ค.56  ร.ร.ร่อนพิบูัลบ์เกียรติวสุธราภิวัฒก์  ( ลูกเสือ  เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ )     
9 - 11 ม.ค.56      ร.ร.ธงชัยวิทยา ( ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และ ยุวกาชาด )                      
26 - 28 ธ.ค.55    ร.ร.บ้านในล็อค (ลูกเสือ เนตรนารี สามัญและสามัญรุ่นใหญ่ )           
19 - 21 ธ.ค.55    ร.ร.ธนาคารออมสิน (ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ )                
17 - 19 ธ.ค.55    ร.ร.บ้านวังยาว , ร.ร.บ้าราชประงค์ , ร.ร.บ้านไชยราช , ร.ร.บ้านบางเจริญ
ร.ร.ดรุณวัฒนา (ลูกเสือ เนตรนารี สามัญและสามัญรุ่นใหญ่ )           
13 - 15 ธ.ค.55    ร.ร.บ้านพุตะแบก , ร.ร.วัดทุ่งกลาง , ร.ร.บ้านดอนใจดี , ร.ร.วัดนาหูุกลาง ร.ร.มะเดือทอง ร.ร.วัดนาล้อม
( ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ และ ยุวกาชาด )              รอบกองไฟ
ุ6 - 8 ธ.ค.55        ร.ร.ธนาคารออมสิน ( ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ )    
26 - 28 พ.ย.55   ร.ร.บ้านสวนหลวง , ร.ร.บ้านมรสวบ , ร.ร.สมาคมเลขานุการสตรี 1 ร.ร.บ้านดอนสง่า
( ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ )       
21 - 23 พ.ย.55 ร.ร.ห้วยยางมิตรภาพ , ร.ร.เนินดินแดง , ร.ร.บ้านไร่ใน, ร.ร.หินเทิน , ร.ร.บ้านทุงยาว
ร.ร.เศรฐ์พานิช  , ร.ร.ประชาพิทักษ์ ( ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ และ ยุวกาชาด  
14 - 16 พ.ย.55  ร.ร.อนุบาลทับสะแก , ร.ร.บ้านทุ่งตาแก้ว ร.ร.บ้านหนองพิกุล , ร.ร.บ้านเหมืองแร
ร.ร.สตรี ลขานุการ 2 , ร.ร.วัดทุ่งประดู่  (ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด )   
10 - 12 พ.ย.55  ร.ร.บ้านทุ่งกะโตน . ร.ร.บ้านปากแพรก , ร.ร.บ้านหนองห้วยฝาด
ร.ร.วัดเขาราษฏร์บำรุง ( ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ และ ยุวกาชาด )  

 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 147
ม.5 ต.ร่อนทอง  อ.บางสะพาน  จ.ประจวบคีรีขันธ์  77230      โทร 032-697373   bpp1470@Gmail.com