ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไชต์ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 147      Welcom to  Border Patrol Police Company 147       www.bpp147.com


หน้าหลัก
ผู้บังคับบัญชา  บช.ตชด.
ผู้บังคับบัญชา บก.ตชด.ภาค 1
ผู้บังคับบัญชา กก.ตชด.14
ผู้บังคับบัญชา ร้อย ตชด.147
ภารกิจ / พันธกิจ
ประวัติหน่วย
เกียรติประวัติหน่วย
ที่ตั้งหน่วย
เสมียนงานธุรการ
หมวดมวลชนสัมพันธ์
ติดต่อผู้ดูแลระบบ


ลิงค์ ตชด.
บช.ตชด.
บก.ตชด. ภาค 1
บก.ตชด. ภาค 2
บก.ตชด. ภาค 3
บก.ตชด. ภาค 4
กก.ตชด.11
กก.ตชด.12
กก.ตชด.13
กก.ตชด.14
ร้อย ตชด.144
ร้อย ตชด.145
ร้อย ตชด.146
ร้อย ตชด.147


สาระน่ารู้


กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ / เนตรนารี
ยุวกาชาด

ร้อย ตชด.147

ติดต่อสอบถาม
การเข้าค่ายค่ายลูกเสือ
เนตรนารี ยุวกาชาด
ผูุ้้บำเพ็ญประโยชน์
และกิจกรรมเยาวชนต่างๆ
ใช้สถานที่การอบรมอื่นๆ
ติดต่อ
ร.ต.ต.สุพจน์  สิทธิสาร
โทร 081-0143997
หรือ
โทร  032697373

ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย


รปจ.หลังเคารพธงชาต

ภูมิทัศน์ ร้อย ตชด.147

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

ลานกีฬาต้านยาเสพติด

โครงการสร้างฝ่ายชะลอน้ำ
ปี พ.ศ.2559


 

ภารกิจผู้บังคับบัญชาที่สำคัญ
เมื่อ 25 ส.ค.59 เวลา 09.00 น. พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย ตชด.
147 เป็นประธานการประชุม ขตร.ประจำเดือน สิงหาคม 59 โดยให้หน่วยงาน
ในสังกัด สรุปผลการปฏิบัติงานห้วงที่ผ่านมา , ชี้แจ้งข้อราชการ , ขยายผลการ
ประชุม กก.ตชด.14 ให้ในที่ประชุมรับทราบ และ ประดับยศ ส.ต.ท. ให้กับ ขตร.
ในสังกัด ณ ห้องประชุม กองร้อย ตชด.147   »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 23 ส.ค.59 เวลา 09.30 น. .ต.ท.จักรกริช  รังสิโยภาส  รอง ผกก.
ตชด.14 พร้อมคณะตรวจสอบสิ่งของหลวงฯได้ทำการตรวจเยี่ยม/ตรวจสอบสิ่งของ
หลวง ณ  กองร้อย ตชด.147 โดยมี พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย ตชด.147
พร้อม ขตร.ให้การต้อนรับ    »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 17 ส.ค.59 เวลา 09.30 น. พ.ต.อ.เกรียงศักดิ์  ศรีสุวรรณ์
ผกก.ตชด.๑๔ เดินทางมาตรวจเยี่ยม ร้อย ตชด.147 ได้มอบนโยบายการปฏิบัติ
ิงาน รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ในพื้นที่ และสอบถามปัญหาข้อข้อง
โดยมี พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย ตชด.147 พร้อมกำลังพลในสังกัด
ให้การต้อนรับ   »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่15 ส.ค.59 เวลา 09.30 น. พ.ต.อ.ไพโรจน์  ทานธรรม  รอง ผบก.
ตชด.ภาค 1 พร้อมคณะตรวจราชการจาก บก.ตชด.ภาค 1 ได้เดินทางมาตรวจ
ราชการ ปรำจำปี 2559 รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ในพื้นที่ , ตรวจเอกสาร
และสิ่งของหลวงแต่ละสายงาน และสรุปผลการตรวจราชการ จากคณะตรวจ
ราชการ    »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 12 ก.ค.59 เวลา 08.00 น. ร.ต.อ.เจริญ สัตย์ืพันธ์ รอง ผบ.ร้อย
ตชด.147 พร้อมข้ำราชการตำรวจ ร้อย ตชด.147 ร่วมลงนามถวายพระพร
วางพานพุ่ม จุดเทียนชัยถวายพระพร เและถวายราชสดุดีฯ เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหามหาราชินี
ในพื้นที่ อ.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จว.ประจวบฯ   »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 9 ก.ค.59 เวลา 09.20 น. พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย
ตชด.147 พร้อมกำลังพลร
่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี
โดยมี นายธีรพันธ์ นันทกิจ รอง ผวจ.ประจวบฯ ณ แปลงปลูกป่าบ้านเขามัน
ม.11 บ.เขามัน ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จว.ประจวบฯ    »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 6 ก.ค.59 เวลา 08.00 น. พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย
ตชด.147 พร้อมกำลังพล และคณะแม่บ้าน ร้อย ตชด.147 เข้าร่วมพิธีวันคล้าย
วันสถาปนาค่ายพระมงกุฎเกล้า กก.ตชด.14 โดยมี พล.ต.ต.ประพันธ์ จันทร์เอม
รอง ผบช.ตชด. เป็นประธานพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ
พระบรมราชา
นุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

  ณ กก.ตชด.14 ต.ห้วยทราย อ.เมือง จว.ประจวบฯ    »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 13 ก.ค.59 เวลา 11.20 น. พล.ต.ต.สมิทธิ มุกดาสนิท รอง จเร
ตำรวจ พร้อมคณะผู้ตรวจราชการ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม กองร้อย ตชด.147
รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ และมอบแนวทางการปฏิบัติตน
กับกำลังพล โดยมี ร.ต.อ.เจริญ สัตย์พันธ์ รอง ผบ.ร้อย ตชด.147 พร้อมกำลังพล
ให้การต้อนรับ ณ กองร้อย ตชด.147   »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 28 มิ.ย.59 เวลา 07.00 น พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 พร้อมกำลังพลในสังกัดและคณะแม่บ้าน ร้อย ตชด.147 และหน่วย
ราชการ ประชาชน คณะครู นักเรียน ศกร.ตชด.บ้านคีรีล้อม เฝ้าทูลละอองพระบาท
ร่วมรับเสด็จฯ ณ ศกร.ตชด.บ้านคีรีล้อม ม.1 ต.ช้างแรก อ.บางสะพาน
จว.ประจวบฯ    »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 13 มิ.ย.59 เวลา12.30 น. พล.ต.ธรรมนูญ วิถี  ผบ. พล ร.9 /
ผบ.กกล.สุรสีห์ และคณะในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย
การปฏิบัติงานในพื้นที่ ให้กับกำลังพลประจำฐานปฏิบัติการ ตามแนวแนวชายแดน
พื้นที่รับผิดชอบของ ร้อย ตชด.147 ได้แก่ อ.บางสะพาน และ อ.บางสะพานน้อย
จว.ประจวบฯ และรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ในพื้นที่      »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 4 มิ.ย..59 เวลา18.00 น. พ.ต.อ.เกรียงศักดิ์ ศรีสุวรรณ ผกก.ตชด.14
เดินทางตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้า การดำเนินงานการพัฒนา ศกร.ตชด.
บ้านคีรีล้อม  ม.1 ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จว.ประจวบฯ โดยมี พ.ต.ท.กฤษฎา
ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย ตชด.147 และคณะครู ศกร.ตชด.บ้านคีรีล้อม ให้การต้อนรับ
      »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 25 พ.ค.59 เวลา 09.15 น. พล.ต.ต.วิชิต  ปักษา ผบก.ตชด.ภาค 1
พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้า การดำเนินงานการพัฒนา
ศกร.ตชด.บ้านคีรีล้อม  ม.1 ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จว.ประจวบฯ โดยมี
พ.ต.อ.เกรียงศักดิ์ ศรีสุวรรณ ผกก.ตชด.14 ,พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย
ตชด.147 และคณะครู ศกร.ตชด.บ้านคีรีล้อม ให้การต้อนรับ     »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 4 พ.ค.59 เวลา 10.30 น. พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย ตชด.
147 ได้นำคณะข้าราชการตำรวจในสังกัด กองร้อย ตชด.147 ได้สุ่มตรวจปัสสาวะ
หาสารเสพติด ในตัวข้าราชการตำรวจในสังกัด แบบไม่เป็นการแจ้งล่วงหน้า ตาม
โครงการตำรวจสีขาว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ       »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 4 พ.ค.59 เวลา 09.00 น. พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย ตชด.
147 ได้นำคณะข้าราชการตำรวจในสังกัด ทำพิธีเนื่องในวันสถาปนา บช.ตชด.
ครบรอบปีที่ 63 โดยทำการอ่านสารลายพระหัตถ์ ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี  ที่พระราชทานให้กับข้าราชการตำรวจเนื่องในวันสถาปนา
บช.ตชด. 6 พ.ค.59 และพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณข้าราชการตำรวจดีเด่น
ประเภท ต่างๆจำนวน 7 รางวัล ณ สนามรวมพล ร้อย ตชด.147   »»  อ่านเพิ่ม  
เมื่อ วันที่ 27 เม.ย.59 เวลา 15.00 น. พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย ตชด.
147 นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 1 ประจำเดือนเมษายน
พ.ศ.2559  ตาม นโยบายของผู้บังคับบัญชา ที่ให้กำลังพลมีพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ
ในการปฏิบัติหน้าที่ และห่างไกลจากโรคภัยผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
กำลังพลทุกนาย ผ่านเกณฑ์
     »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 19 เม.ย.59 เวลา 09.00 น. พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย ตชด.
147 เป็นประธานการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน เดือนมีนาคม 2559 โดยให้แต่
ละหน่วยสรุปผลการปฏิบัติงาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผบ.มว.ฯ เสมียน
แต่ละ มว.ฯ ชุด ชปข. , ฝ่ายอำนวยการ บก.ร้อย และครูใหญ่ ศกร.ตชด.บ้านคีรีล้อม
ได้ชี้แจ้ง และปรึกษาหารือข้าราชการ เน้นย้ำการปฏิบัติงานตามแผน     »»  อ่านเพิ่ม  
เมื่อ วันที่ 12 เม.ย.59 เวลา 14.00 น.  พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย ตชด.
147 นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปประจำ กองร้อย ตชด.
147 และรดน้ำขอพร นายถวิล ฉันทาวรานุรักษ์ นายอำเภอบางสะพาน และให้กำลัง
พล รดน้ำของพรจากผู้บังคับบัญชาและอดีตข้าราชการตำรวจที่เกษียณ เพื่อเป็นการ
สืบสานประเพณี วัฒนธรรมไทย เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์    »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 18 มี.ค.59 เวลา 13.00 น. พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย ตชด.
147 พร้อมกำลังพลในสังกัด เดินทางเข้าร่วมประชุม การจัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อน
โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน กับประชาชนในพื้นที่แนวชายแดน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยมี นาย ถวิล ฉันทาวรานุรักษ์ นายอำเภอบาง
สะพาน เป็นประธาน  ณ ศาลาหมู่บ้าน ม.11 บ.เขามัน ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน
จว.ประจวบฯ     »»  อ่านเพิ่ม  
เมื่อ 18 มี.ค.59 เวลา 09.00 น. พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย ตชด.
147 เป็นประธานการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน เดือน กุมภาพันธ์ 2559 โดยให้แต่
่ละหน่วยสรุปผลการปฏิบัติงาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผบ.มว.ฯ เสมียน
แต่ละ มว.ฯ ชุด ชปข. , ฝ่ายอำนวยการ บก.ร้อย และครูใหญ่ ศกร.ตชด.บ้านคีรีล้อม
ได้ชี้แจ้ง และปรึกษาหารือข้าราชการ เน้นย้ำการปฏิบัติงานตามแผน      »»  อ่านเพิ่ม  
มื่อ วันที่ 26 ก.พ.59 เวลา 16.20 น. พล.ต.ธรรมนูญ  วิถี  ผบ.กกล. สุรสีห์
พร้อมคณะฯ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน รวมทั้งรับทราบปัญหา
ข้อขัดข้องของหน่วย และพบปะให้โอวาทกำลังพล  ณ  มว.ตชด.1471 (ฐานปฏิบัติ
การช่องชี) ม.11 ต.ชัยเกษม  อ.บางสะพาน  จว.ประจวบฯ โดยมี พ.ต.ท.กิตติคุณ
นิยมวิทย์  รองฯ รรท.ผกก.ตชด.14 , ร.ต.อ.เจริญ สัตย์พันธ์ รองฯ รรท.ผบ.ร้อย
ตชด.147 พร้อม กำลังพล ให้การต้อนรับ   »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ  วันที่ 16 ก.พ.59 เวลา 13.00 น. พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วม
พิธีปิดและมอบใบประกาศเกียรติบัตร
แก่นักเรียน โครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E)
นักเรียนชั้น ป.6 (2 ห้อง) จำนวน 34 คน โดยมี ด.ต.วิสันต์  จันทร์คำ ครูผู้สอน ณ
โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จว.ประจวบฯ   
»»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ  วันที่ 12 ก.พ.59 เวลา 09.00 น. พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปี
ครั้งที่ 1/2559 ตามระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ การทดสอบ 3 สถานี
ได้แก่ สถานีวิ่ง , สถานีลุกนั่ง , สถานีดันพื้น  ณ  ลานฝึก ร้อย ตชด.147
      »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ 5 ก.พ.59 เวลา 10.30 น. พล.ต.ท.อรรถชัย เกิดมงคล ผู้ช่วย ผบ.ตร.
( มค.3 )ได้เดินทางมาทาง ฮ ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับข้าราชการ
ตำรวจ มว.ตชด.1471 (ฐานปฏิบัติการช่องชี) ม.11 ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน
จว.ประจวบฯ โดยมี พ.ต.ท.กิตติคุณ นิยมวิทย์ รอง ผกก.ตชด.14 รรท. ผกก.ตชด.14
พ.ต.ท.กฤษฎา   ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย ตชด.147 พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ
มว.ตชด.1471 ให้การต้อนรับ   »»   อ่านเพิ่ม

งานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่สำคัญ
เมื่อ วันที่ 16 ส.ค.59 เวลา 11.30 น. กำลังพล ร้อย ตชด.147 ร่วมกับตำรวจ
ชุด ชปส.2 ภ.จว.ประจวบฯ , ทหารหน่วยข่าวฯ สน. กกล.สุรสีห์
ร่วมกันจับกุม ไม่มีผู้ต้องหา
พร้อมของกลาง ตรวจยึดยาบ้า จำนวน 501 เม็ด
สถานที่จับกุม  ถนนสาย บางสะพาน -บางสะพานน้อย อ.บางสะพาน จว.ประจวบฯ
นำผู้ต้องหาพร้อมของกลาง ส่ง พงส.สภ.บางสะพาน   »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 11 ก.ค.59 เวลา 21.00 น. กำลังพล ร้อย ตชด.147 ร่วมกับตำรวจ
ชุด ชปส.2 ภ.จว.ประจวบฯ , ทหารหน่วยข่าวฯ สน. กกล.สุรสีห์
ร่วมกันจับกุม ไม่มีผู้ต้องหา
พร้อมของกลาง ตรวจยึดยาบ้า จำนวน 986 เม็ด
สถานที่จับกุม  ในพื้นที่ ม.5 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จว.ประจวบฯ
นำผู้ต้องหาพร้อมของกลาง ส่ง พงส.สภ.บางสะพาน   »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 10 ก.ค.59 เวลา 17.00 น. กำลังพล ร้อย ตชด.147 ร่วมกับตำรวจ
ชุด ชปส.2 ภ.จว.ประจวบฯ , ทหารหน่วยข่าวฯ สน. กกล.สุรสีห์
ร่วมกัน  จับกุมผู้ต้องหา เป็นชาย 1 ราย
พร้อมของกลาง ยาบ้า จำนวน 10 เม็ดและยาบ้าเศษผง อีก 73.9 กรัม
สถานที่จับกุม  ในพื้นที่ ม.3 ต.ช้าแรก อ.บางสะพานน้อย จว.ประจวบฯ
นำผู้ต้องหาพร้อมของกลาง ส่ง พงส.สภ.บางสะพานน้อย   »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 10 ก.ค.59 เวลา 21.45 น. กำลังพล ร้อย ตชด.147 ร่วมกับตำรวจ
ชุด ชปส.2 ภ.จว.ประจวบฯ , ทหารหน่วยข่าวฯ สน. กกล.สุรสีห์
ร่วมกัน  จับกุมผู้ต้องหา เป็นชาย 1 ราย
พร้อมของกลาง ยาบ้า จำนวน 55 เม็ด
สถานที่จับกุม  ในพื้นที่ ม.3 ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จว.ประจวบฯ
นำผู้ต้องหาพร้อมของกลาง ส่ง พงส.สภ.บางสะพาน   »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 10 ก.ค.59 เวลา 20.35 น. กำลังพล ร้อย ตชด.147 ร่วมกับตำรวจ
ชุด ชปส.2 ภ.จว.ประจวบฯ , ทหารหน่วยข่าวฯ สน. กกล.สุรสีห์
ร่วมกัน  จับกุมผู้ต้องหา เป็นชาย 1 ราย
พร้อมของกลาง ยาบ้า จำนวน 102 เม็ด
สถานที่จับกุม  ในพื้นที่ ม.3 ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จว.ประจวบฯ
นำผู้ต้องหาพร้อมของกลาง ส่ง พงส.สภ.บางสะพาน   »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 1 มิ.ย. 59 เวลา 21.00 น. กำลังพล ร้อย ตชด.147 ร่วมกับตำรวจ
ชุด ชปส.2 ภ.จว.ประจวบฯ , ทหารหน่วยข่าวฯ สน. กกล.สุรสีห์
ร่วมกัน  จับกุมผู้ต้องหา เป็นชาย 2 ราย
พร้อมของกลาง ยาบ้า จำนวน 796 เม็ด , โทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง , จยย. 1 คัน
สถานที่จับกุม  ในพื้นที่ ม.9 ต.พงษ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จว.ประจวบฯ
นำผู้ต้องหาพร้อมของกลาง ส่ง พงส.สภ.บางสะพาน   »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 1มิ.ย. 59 เวลา 21.30 น. กำลังพล ร้อย ตชด.147 ร่วมกับ ตำรวจ
ชุด ชปส.2 ภ.จว.ประจวบฯ , ทหารหน่วยข่าวฯ สน. กกล.สุรสีห์
ร่วมกัน  จับกุมผู้ต้องหาเป็นชาย 2 ราย
พร้อมของกลาง ยาบ้า จำนวน 30 เม็ด
สถานที่จับกุม ในพื้นที่ ม.9 ต.พงษ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จว.ประจวบฯ
นำผู้ต้องหา พร้อมของกลาง ส่ง พงส.สภ.บางสะพาน     »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 1มิ.ย. 59 เวลา 21.30 น. กำลังพล ร้อย ตชด.147 ร่วมกับ ตำรวจ
ชุด ชปส.2 ภ.จว.ประจวบฯ , ทหารหน่วยข่าวฯ สน. กกล.สุรสีห์
ร่วมกัน  จับกุมผู้ต้องหาเป็นชาย 1 ราย
พร้อมของกลาง ยาไอซ์ จำนวน 3.55 กรัม
สถานที่จับกุม ในพื้นที่ ม.9 ต.พงษ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จว.ประจวบฯ
นำผู้ต้องหา พร้อมของกลาง ส่ง พงส.สภ.บางสะพาน     »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 16 มี.ค.59 เวลา 16.00 น. กำลังพล ร้อย ตชด.147 ร่วมกับ ตำรวจ
ชุด ชปส.2 ภ.จว.ประจวบฯ , ตำรว สภ.ธงชัย   , ทหาร ฉก.จงอางศึก , ทหาร กกล.สุรสีห์
ร่วมกัน  จับกุมผู้ต้องหาเป็นชาย 1 ราย
พร้อมของกลาง
ยาบ้า จำนวน 47,800 เม็ด
สถานที่จับกุม ในพื้นที่ ม.10 ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จว.ประจวบฯ
นำผู้ต้องหา พร้อมของกลาง ส่ง พงส.สภ.ธงชัย      »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 16 มี.ค.59 เวลา 03.00 น. กำลังพล ร้อย ตชด.147 ร่วมกับ ตำรวจ
ชุด ชปส.2 ภ.จว.ประจวบฯ , ตำรว สภ.ธงชัย   , ทหาร ฉก.จงอางศึก , ทหาร กกล.สุรสีห์
ร่วมกัน จับกุมผู้ต้องหาเป็นชาย 1 ราย
พร้อมของกลาง ยาบ้า จำนวน 116 เม็ด , กัญชา น้ำหนัก 106.77 กรัม , อาวุธปืน
พกสั้น .38 จำนวน 1 กระบอก พร้อมกระสุน .38 จำนวน 2 นัด , โทรศัพท์มือถือ จำนวน
1 เครื่องฯ    »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 15 มี.ค.59 เวลา 22.00 น. กำลังพล ร้อย ตชด.147 ร่วมกับ ตำรวจ
ชุด ชปส.2 ภ.จว.ประจวบฯ , ตำรว สภ.ธงชัย   , ทหาร ชุดจงอางศึก , ทหาร กกล.สุรสีห์
ร่วมกัน จับกุมผู้ต้องหาเป็นชาย 1 ราย
พร้อมของกลาง ยาบ้า จำนวน 17 เม็ด
สถานที่จับกุม ในพื้นที่ ม.5 ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จว.ประจวบฯ
นำผู้ต้องหา พร้อมของกลาง ส่ง พงส.สภ.ธงชัย      »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 20 ก.พ.59 เวลา 16.00 น. กำลังพล ร้อย ตชด.147 ร่วมกับ ตำรวจ
ชุด ชปส.2 ภ.จว.ประจวบฯ , ทหาร ฉก.จงอางศึก
ร่วมกัน จับกุมผู้ต้องหาเป้นหญิง 1 ราย
พร้อมของกลาง ยาบ้า จำนวน 3,220 เม็ด
สถานที่จับกุม ในพื้นที่ ม.2 ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จว.ประจวบฯ
นำผู้ต้องหาพร้อมของกลาง ส่ง พงส.สภ.ธงชัย     »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 6 ก.พ.59 เวลา 10.00 น. กำลังพล ร้อย ตชด.147 ร่วมกับ ตำรวจ
ชุด ชปส.2 ภ.จว.ประจวบฯ , จนท.ทหารอากาศกองบิน 5  , ทหาร ฉก.จงอางศึก
ร่วมกัน จับกุมผู้ต้องหาเป็นชาย 1 ราย
พร้อมของกลาง ยาบ้า จำนวน 165 เม็ด
สถานที่จับกุม ในพื้นที่ ม.1 ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จว.ประจวบฯ
นำผู้ต้องหาพร้อมของกลาง ส่ง พงส.สภ.ธงชัย   »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 5 ก.พ.59 เวลา 20.00 น. กำลังพล ร้อย ตชด.147 ร่วมกับ ตำรวจ
ชุด ชปส.2 ภ.จว.ประจวบฯ , จนท.ทหารอากาศกองบิน 5  , ทหาร ฉก.จงอางศึก , ทหาร
หน่วยข่าวกรองทางหทาร
ร่วมกัน จับกุมผู้ต้องหาเป็นชาย 1 ราย
พร้อมของกลาง ยาบ้า จำนวน 92 เม็ด
สถานที่จับกุม พื้นที่ ม.6 ต.ชัยเกษม  อ.บางสะพาน จว.ประจวบฯ
นำผู้ต้องหาพร้อมของกลาง ส่ง พงส.สภ.ธงชัย  »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 5 ก.พ.59 เวลา 19.30 น. กำลังพล ร้อย ตชด.147 ร่วมกับ ตำรวจ
ชุด ชปส.2 ภ.จว.ประจวบฯ , จนท.ทหารอากาศกองบิน 5  , ทหาร ฉก.จงอางศึก
ร่วมกัน  จับกุมผู้ต้องหาเป็นชาย 1 ราย
พร้อมของกลาง  ยาบ้า จำนวน 781 เม็ด
สถานที่จับกุม  พื้นที่ ม.6 ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จว.ประจวบฯ
นำผู้ต้องหาพร้อมของกลาง ส่ง พงส.สภ.ธงชัย   »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 5 ก.พ.59 เวลา 15.30 น. กำลังพล ร้อย ตชด.147 ร่วมกับ ตำรวจ
ชุด ชปส.2 ภ.จว.ประจวบฯ , จนท.ทหารอากาศกองบิน 5  , ทหาร ฉก.จงอางศึก
ร่วมกัน จับกุมผู้ต้องหาเป็นชาย 1ราย
พร้อมของกลาง ยาบ้า จำนวน 200 เม็ด
สถานที่จับกุม ในพื้นที่ ม.1 ต.ทองมงคล  อ.บางสะพาน จว.ประจวบฯ
นำผู้ต้องหาพร้อมของกลาง ส่ง พงส.สภ.ธงชัย   »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 4 ก.พ.59 เวลา 19.00 น. ร้อย ตชด.147 ร่วมกับ ตำรวจ ชุด ชปส.2
ภ.จว.ประจวบฯ , จนท.ทหารอากาศกองบิน 5  , ทหาร ฉก.จงอางศึก , ทหารหน่วยข่าวฯ
ร่วมกัน จับกุมผู้ต้องหาเป็นชาย 1 ราย
พร้อมของกลาง ยาบ้า จำนวน 192 เม็ด
สถานที่จับกุม  พื้นที่ ม.1 ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จว.ประจวบฯ
นำผู้ต้องหาพร้อม ของกลาง ส่ง พงส.สภ.ธงชัย    »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 4 ก.พ.59 เวลา 15.00 น. กำลังพล ร้อย ตชด.147 ร่วมกับ ตำรวจ
ชุด ชปส.2 ภ.จว.ประจวบฯ , ทหาร ฉก.จงอางศึก
ร่วมกัน  จับกุมผู้็ต้องหาเป็นชาย 2 ราย
พร้อมของกลาง  ยาบ้า จำนวน 15 เม็ด
สถานที่จับกุม  พื้นที่ ม.5 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จว.ประจวบฯ
นำผู้ต้องหาพร้อมของกลาง ส่ง พงส.สภ.บางสะพาน     »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 4 ก.พ.59 เวลา 21.30 น. กำลังพล ร้อย ตชด.147 ร่วมกับ ตำรวจ
ชุด ชปส.2 ภ.จว.ประจวบฯ , ทหาร ฉก.อางศึก
ร่วมกัน จับกุมผู้็ต้องหา เป็นชาย 1ราย
พร้อมของกลาง ยาบ้า จำนวน 6 เม็ด
สถานที่จับกุม ในพื้นที่  ม.1 ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน  จว.ประจวบฯ
นำผู้ต้องหาพร้อมของกลาง ส่ง พงส.สภ.ธงชัย       »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 4 ก.พ.59 เวลา 06.45 น. ร้อย ตชด.147 ร่วมกับ สภ.ธงชัย
ทหาร ชุด ฉก.จงอางศึก
ร่วมกัน จับกุมผู้็ต้องหาเป้นชาย  1 ราย
พร้อมของกลาง อาวุธปืนไทยประดิษฐ์ 1 กระบอก (ปืนลูกกรด)
สถานที่จับกุม ในพื้นที่ ม.11 ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จว.ประจวบฯ
นำผู้ต้องหาพร้อมของกลาง ส่ง พงส.สภ.ธงชัย    »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 1 ก.พ.59 เวลา 21.30 น. ร้อย ตชด.147 ร่วมกับ ตำรวจ ชุด ชปส.2
ภ.จว.ประจวบฯ , ทหาร ฉก.จงอางศึก , ทหาร หน่วยข่าวกรอง สน.กกล.สุรสีห์
ร่วมกัน จับกุมผ็ต้องหาเป็นชาย 1 ราย
พร้อมของกลาง ยาบ้า จำนวน 109 เม็ด
สถานที่จับกุม ม.9 ต.พงศประศาสน์ อ.บางสะพาน  จว.ประจวบฯ
นำผู้ต้องหาพร้อมของกลาง ส่ง พงส.สภ.ธงชัย  
  »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 1 ก.พ.59 เวลา 12.30 น. กำลังพล ร้อย ตชด.147 ร่วมกับ ตำรวจ
ชุด ชปส.2 ภ.จว.ประจวบฯ , ทหาร ฉก.จงอางศึก , ทหาร หน่วยข่าวกรอง สน.กกล.สุรสีห์
ร่วมกัน  จับกุมผ็ต้องหาเป็นหญิง 1 ราย
พร้อมของกลาง ยาบ้า จำนวน 10 เม็ด , เงินล่อชื้อ 1,300  บาท , โทรศัพท์มือถือ 1 เครื่องฯ
สถานที่จับกุม ม.9 ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จว.ประจวบฯ
นำผู้ต้องหาพร้อมของกลาง ส่ง พงส.สภ.บางสะพาน   »»  อ่านเพิ่ม

งานกิจการพลเรือนและงานธุรการ
เมื่อ วันที่ 16 มี.ค.59 เวลา 09.00 น. ร้อย ตชด.147  โดยมี ร.ต.อ.พลนุช
บรรเทาวงษ์ รอง ผบ. ร้อย ตชด. 147 พร้อมพวกรวม 4  นาย  ร่วมกับ ทหาร
ฉก.จงอางศึก นำถุงยังชีพ จำนวน 10 ชุด มอบให้ชาวบ้านผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ
ผู้พิการ ในพื้นที่ ม.8 บ.คลองลอย ต.ชัยเกษม อ.บางสะพานฯ และ ในพื้นที่
ม.11 บ.เขามัน ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จว.ประจวบฯ   »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 15 ก.พ.59 เวลา 13.00 น. ร้อย ตชด.147  โดยมี ร.ต.อ.พลนุช
บรรเทาวงษ์ รอง ผบ. ร้อย ตชด. 147 พร้อมพวกรวม 4  นาย  ได้เดินทางนำสิ่งของ
พระราชทานไ ปมอบให้ครอบครัว ผู้ประสบทุพภิกขภัย  จำนวน 3 ครอบครัว
ที่ บ.เขามัน ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จว.ประจวบฯ   »»  อ่านเพิ่ม
เมือ วันที่ 11 ก.พ.59  เวลา 11.30 น. ร้อย ตชด.147 โดยมี ร.ต.อ.พลนุช
บรรเทาวงษ์ รอง ผบ.ร้อย ตชด.147 เข้าร่วมประชุมรับฟังการมอบนโยบาย"
การขับเคลื่อน การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในภาคการเกษตร
และชนบท" เป็นยุทธศาตร์ของรัฐบาลเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างมั่นคง
     »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 5 ก.พ.59 เวลา 09.30 น.ร้อย ตชด.147 โดย มี ร.ต.ท.ทวี
ศรีวิเชียร รอง สว.(ป)กก.ตชด.14 พร้อมพวกรวม 8  นาย ออกพบปะประชาชน
รณรงค์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ พื้นที่ ม.1 บ.คลองเตย ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย
จว.ประจวบฯ และพื้นที่ ม.8 บ.ในล็อค ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน ฯ   »»  อ่านเพิ่ม

งานมวลชนสัมพันธ์และกิจกรรมการฝึกอบรม
เมื่อ วันที่ 16 ส.ค.59 เวลา 09.00 น. พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย
ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.ท.วัชรินทร์ พัฒจันทรจุล ผบ.มว.มชส.ฯ พร้อมพวกรวม
8 นาย ทำหน้าที่ครูฝึก โครงการฝึกทบทวน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) อ.บางสะพาน จว.ประจวบฯ   »»  อ่านเพิ่ม

เมื่อ วันที่ 27 ม.ค.59 เวลา 09.00 น.  พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.ท.วัชรินทร์  พัฒจันทรจุล  ผบ.มว.มชส.ฯ
พร้อมวิทยากร
มว.มชส.ฯ 12 นาย เป็นวิทยากรกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม กองลูกเสือ เนตรนาีรี
สามัญ จาก โรงเรียนกลุ่มแม่รำพึง พงศ์ประศาสน์ และ กองลูกเสือ เนตรนารี สามัญ
รุ่นใหญ่ จาก ร.ร.บ้านดอนสำราญ , ร.ร.บ้านสวนหลวง ระหว่างวันที่ 27 - 29 ม.ค.59
ณ ร้อย ตชด.147  
»»  อ่านเพิ่ม

เมื่อ วันที่ 21 ม.ค.59 เวลา 09.00 น.  พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.ท.วัชรินทร์  พัฒจันทรจุล  ผบ.มว.มชส.ฯ
พร้อมวิทยากร
มว.มชส.ฯ 12 นาย เป็นวิทยากรกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม กองลูกเสือสามัญ รุ่นใหญ่
และ ยุวกาชาด จำนวน 87 คน จาก โรงเรียนธงชัยวิทยา อ.บางสะพาน จว.ประจวบฯ
ระหว่างวันที่ 21 - 23 ม.ค.59   ณ ร้อย ตชด.147  
»»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 13 ม.ค.59 เวลา 08.00 น.  พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.ท.วัชรินทร์  พัฒจันทรจุล  ผบ.มว.มชส.ฯ
พร้อมวิทยากร
มว.มชส.ฯ 12 นาย เป็นวิทยากรกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม กอง เนตรนารี
สามัญรุุ่่นใหญ่ จำนวน 310 คน จาก โรงเรียนศรียาภัย อ.เมือง จว.ชุมพร
ระหว่างวันที่ 13 - 15 ม.ค.59  ณ ร้อย ตชด.147  
»»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 24 ธ.ค.58 เวลา 08.00 น.  พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.ท.วัชรินทร์  พัฒจันทรจุล  ผบ.มว.มชส.ฯ
พร้อมวิทยากร
มว.มชส.ฯ 12 นาย เป็นวิทยากรกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม กองลูกเสือ เนตรนารี
สาสามัญ และยุวกาชาด จาก โรงเรียนกลุ่มกำเนิดนพคุณ จำนวน 7 โรงเรียน
อ.บางสะพาน จว.ประจวบฯ   ระหว่างวันที่ 24 - 26 ธ.ค.59  
»»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 17 ธ.ค.58 เวลา 08.00 น.  พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.ต.วัชรินทร์  พัฒจันทรจุล  ผบ.มว.มชส.ฯ
พร้อมวิทยากร
มว.มชส.ฯ 12 นาย เป็นวิทยากรกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม กองลูกเสือ เนตรนารี
สามัญ จาก โรงเรียนธนาคารออมสิน อ.บางสะพาน จว.ประจวบฯ   
»»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 26 พ.ย.58 เวลา 08.00 น.  พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.ท.วัชรินทร์  พัฒจันทรจุล  ผบ.มว.มชส.ฯ
พร้อมวิทยากร
มว.มชส.ฯ 12 นาย เป็นวิทยากรกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม กองลูกเสือ เนตรนารี
สามัั้ญ และยุวกาชาด จาก ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
กลุ่มโรงเรียนเขาล้านพัฒนา อ.ทับสะแก จว.ประจวบฯ  ระหว่างวันที่ 26 - 28 พ.ย.59
ณ ร้อย ตชด.147
»»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 4 ก.พ.58 เวลา 09.00 น. ร.ต.อ.เจริญ  สัตย์พันธ์  รอง ผบ.ร้อย
ตชด.147 เป็นประธานพิธีเปิด การเข้าค่ายพักแรมของ ลูกเสือ  เนตรนารี สามัญ
รุ่นใหญ่ จาก  จำนวน  141 คน ร.ร.พุนพินพิทยาคม  อ.พุนพิน  จว.สุราษฎร์ธานี
จำนวน  243  คน ระหว่างวันที่ 4 – 6 ก.พ. 58   ณ ร้อย ตชด.147  »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 4 ก.พ.58 เวลา 09.00 น. ร.ต.อ.เจริญ  สัตย์พันธ์  รอง ผบ.ร้อย
ตชด.147 เป็นประธานพิธีเปิด การเข้าค่ายพักแรมของ ลูกเสือ  เนตรนารี สามัญ
รุ่นใหญ่ จาก ร.ร.ชัยเกษมวิทยา อ.บางสะพาน  จว.ประจวบฯ  จำนวน 141 คน
ระหว่างวันที่ 4 – 6 ก.พ. 58  ณ ร้อย ตชด.147  »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 23 ม.ค.58 เวลา 08.00 น.  พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.ต.วัชรินทร์  พัฒจันทรจุล  ผบ.มว.มชส.ฯพร้อม
ชุดวิทยากร จำนวน 7 นาย ดำเนินกิจกรรมการอบรม โครงการเยาวชนรุ่นใหม
่ใฝ่ค่านิยม ให้กับนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอบางสะพาน  จ.ประจวบฯ   »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 21 ม.ค.58 เวลา 08.30 น. พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.ต.วัชรินทร์  พัฒจันทรจุล ผบ.มว.มชส.ฯพร้อมกำลังพล
รวม 12 นาย ทำหน้าที่ครูฝึก/วิทยากร การทำกิจกรรมเดินทางไกลและโรยตัวลงหอสูง
ของ ยุวกาชาด , ผู้บำเพ็ญประโยชน์ , ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และวิสามัญ จำนวน 151
คน จาก โรงเรียนทับสะแกวิทยา อ.ทับสะแก  จ.ประจวบฯ      »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 28 ธ.ค.57 เวลา 09.00 น.  พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.อ.เจริญ  สัตย์พันธ์ รอง ผบ.ร้อย ตชด.147 เป็นประธาน
พิธีเปิด การเข้าค่ายพักแรม ลุกเสือ เนตรนารี สามัญและสามัญรุ่นใหญ่ จาก
ร.ร.บ้านในล็อค และ ศกร.ตชด.บ้านคีรีล้อม
ระหว่างวันที่ 28 - 30 ธ.ค.57
ที่ ร้อย ตชด.147    »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 23 ธ.ค.57 เวลา 09.00 น.  พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.ต.วัชรินทร์  พัฒจันทรจุล  ผบ.มว.มชส.ฯ เป็นประธาน
พิธีเปิด การเข้าค่ายพักแรม ยุวกาชาด ลุกเสือสามัญ  รุ่นใหญ่ จาก ร.ร.ธงชัยวิทยา
ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ
ระหว่างวันที่ 23 - 25 ธ.ค.57 ณ ร้อย ตชด.147
    »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 17 ธ.ค.57 เวลา 09.00 น. พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.ต.วัชรินทร์  พัฒจันทรจุล  ผบ.มว.มชส.ฯ เป็นประธาน
พิธีเปิด การเข้าค่ายพักแรมของ ยุวกาชาด จาก ร.ร.สอาดเผดิมวิทยา จ.ชุมพร
ระหว่าง วันที่ 17 - 19 ธ.ค.57 ณ ร้อย ตชด.147   »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 15 ธ.ค. 57 เวลา 08.00 น. พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.ท.อรุณเดช ภูวรณ์ .ว่าที่ ร.ต.ท.อยุทธ์ พิกุล
ด.ต.วิสันต์ จันคำ ทำหน้าที่วิทยากร โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ต้านภัยยาเสพติด
ให้กับนักเรียน ร.ร.มัธยมนพคุณ ต. กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ

    »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 10 ธ.ค.57 เวลา 09.00 น. ร.ต.อ.เจริญ  สัตย์ืพันธ์  รอง ผบ.ร้อย
เป็นประธานพิธีเปิด การเข้าค่ายพักแรมยุวกาชาด จาก ร.ร.บางสะพานวิทยา
อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ มีกำหนดการอยู่ค่ายพักแรม ระหว่างวันที่ 20 – 22
พ.ย.57  ณ ร้อย ตชด.147    »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 1ธ.ค.57 เวลา 09.00 น. พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.ต.วัชรินทร์  พัฒจันทรจุล  ผบ.มว.มชส.ฯ เป็นประธาน
พิธีเปิด การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญ จากศูนย์ส่งเสริมประสิทธภาพ
การบริหารการศึกษา กลุ่มโรงเรียนอ่างทอง จำนวน  8 โรงเรียน
 อ.ทับสะแก
จ.ประจวบฯ ระหว่าง วันที่ 1- 3 ธ.ค.57  ณ ร้อย ตชด.147   »»  อ่านเพิ่ม

แจ้งข่าวประชามสัมพันธ์

โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล ทาง facebook

 
 

 
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 147
ม.5  ต.ร่อนทอง  อ.บางสะพาน  จ.ประจวบฯ  77230   โทร 032697373


ลิงค์ สตช.
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กองบัญชาการสอบสวนกลาง
กองบัญชาการศึกษา
กองสารนิเทศ
กองกำลังพล
กองทะเบียนประวัติ
กองการเงิน
กองปราบปราม
ตำรวจทางหลวง
ตำรวจท่องเที่ยว
สำนักงาน ปปส.
นพต.รุ่น 32 ชลบุรี


ส่วนราชการในพื้นที่
สภ..บางสะพาน
สภ..บางสะพานน้อย
สภ.ธงชัย
เทศบาลตำบลร่อนทอง
อบต.ร่อนทอง
อบต.ธงชัย


จำนวนผุ้เข้าชมเว็บไชต
Site Meter