ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไชต์ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 147      Welcom to  Border Patrol Police Company 147       www.bpp147.com


หน้าหลัก
ผู้บังคับบัญชา  บช.ตชด.
ผู้บังคับบัญชา บก.ตชด.ภาค 1
ผู้บังคับบัญชา กก.ตชด.14
ผู้บังคับบัญชา ร้อย ตชด.147
ภารกิจ / พันธกิจ
ประวัติหน่วย
เกียรติประวัติหน่วย
ที่ตั้งหน่วย
เสมียนงานธุรการ
หมวดมวลชนสัมพันธ์
ติดต่อผู้ดูแลระบบ


ลิงค์ ตชด.
บช.ตชด.
บก.ตชด. ภาค 1
บก.ตชด. ภาค 2
บก.ตชด. ภาค 3
บก.ตชด. ภาค 4
กก.ตชด.11
กก.ตชด.12
กก.ตชด.13
กก.ตชด.14
ร้อย ตชด.144
ร้อย ตชด.145
ร้อย ตชด.146
ร้อย ตชด.147


สาระน่ารู้


กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ / เนตรนารี
ยุวกาชาด

ร้อย ตชด.147

ติดต่อสอบถาม
การเข้าค่ายค่ายลูกเสือ
เนตรนารี ยุวกาชาด
ผูุ้้บำเพ็ญประโยชน์
และกิจกรรมเยาวชนต่างๆ
ใช้สถานที่การอบรมอื่นๆ
ติดต่อ
ร.ต.ต.สุพจน์  สิทธิสาร
โทร 081-0143997
หรือ
โทร  032697373

ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย


รปจ.หลังเคารพธงชาติ

ภูมิทัศน์ ร้อย ตชด.147

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

ลานกีฬาต้านยาเสพติด


 

ภารกิจผู้บังคับบัญชาที่สำคัญ
เมื่อ 5 ก.พ.59 เวลา 10.30 น. พล.ต.ท.อรรถชัย เกิดมงคล ผู้ช่วย ผบ.ตร.
( มค.3 )ได้เดินทางมาทาง ฮ ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับข้าราชการ
ตำรวจ มว.ตชด.1471 (ฐานปฏิบัติการช่องชี) ม.11 ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน
จว.ประจวบฯ โดยมี พ.ต.ท.กิตติคุณ นิยมวิทย์ รอง ผกก.ตชด.14 รรท. ผกก.ตชด.14
พ.ต.ท.กฤษฎา   ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย ตชด.147 พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ
มว.ตชด.1471 ให้การต้อนรับ   »»   อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 29 ธ.ค.58 เวลา 11.15 น. พล.ต.ต.วิชิต ปักษา ผบก.ตชด.ภาค 1
เดินทางมาตรวจเยี่ยมกองร้อย ตชด.147 โดยมี พ.ต.ท.อดุลย์ สิริสิทธินันท์ รอง ผกก.
ตชด.14 , พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย ตชด.147 และข้าราชการตำรวจในสังกัด
ให้การต้อนรับ รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ ให้โอวาทในการปฏิบัติหน้าที่ และอวยพร
สวัสดีปีใหม่    »»   อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 25 พ.ย. 58 เวลา 09.00 น.  พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย
ตชด.147 , ร.ต.อ.พลนุช บรรเทาวงษ์ รอง ผบ.ร้อย ตชด.147 พร้อมข้่าราชการ
ตำรวจในสังกัด และคณะแม่บ้านตำรวจ ร้อย ตชด.147 ร่วมพิธีวางพวงมาลา
เพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคต พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมรูป
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 6  กก.ตชด.14   »»   อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 24 ต.ค. 58 เวลา 07.00 น. พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย
ตชด.147 , ร.ต.อ.พลนุช บรรเทาวงษ์ รอง ผบ.ร้อย ตชด.147 พร้อมกำลังพล
ในสังกัด ร่วมต้อนรับ พล.ต.ธรรมนูญ วิถี  ผบ.กกล.สุรสีห์  และรับฟังโอวาท
ณ บก.ฉก.จงอางศึก อ.เมือง จว.ประจววบฯ   »»   อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 21 ต.ค.58 เวลา 08.30 น. พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย
ตชด.147 เป็นประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และนำข้าราชการตำรวจ
ในสังกัด กล่าวคำราชสดุดีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวัน
คล้ายวันพระราชสมภพ 21 ต.ค. 58  ณ ศาลาพระบรมรูปสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี   ณ ร้อย ตชด.147    »»   อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่13 ต.ค.58 เวลา 08.30 น. พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย
ตชด.147 นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมประกอบพิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตน
ฯในการเป็นข้าราชการตำรวจที่ดี , พิธีอ่านสาร ผบ.ตร. , มอบเกียรติบัตรแก่ผู้
ให้การสนับสนุนการช่วยเหลืองานและกิจกรรมต่างๆ , ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพล
แข่งขันวิ่งยุทธวิธีประกอบเครื่องเป้สนาม , การแข่งขันเซปักตะกร้อ   »»   อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 8 ต.ค.58 เวลา 13.30 น. พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย
ตชด.147 นำคณะ พ.อ.พิเชษฐ์ หัสดีผง รอง ผบ.ฉก.จงอางศึก พร้อมคณะ
ตรวจภูมิประเทศแนวชายแดน และตรวจเยี่ยม มว.ตชด.1471 (ฐานปฏิบัติการ
ช่องชี) และพัฒนาสัมพันธ์ทหารเมียนมาค่ายช่องชี โดยมี ร.ต.ท.สมบูรณ์
นาคอ่อน ผบ.มว.ตชด.1471 พร้อมกำลังพลในสังกัดให้การต้อนรับ  »»  อ่านเพิ่ม 
เมื่อ วันที่ 6 ต.ค.58 เวลา 13.00 น. พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 เดินทางตรวจเยี่ยม ศกร.ตชด.บ้านคีรีล้อม  เพื่อติดตามการดำเนินงาน
การก่อสร้างอาคารโรงอาหาร และการเตรียมความพร้อมของ ศกร.ฯในการรับการ
ตรวจเยี่ยม จากผู้บังคับบัญชา โดยมี ร.ต.ต.ไชยา จันทะดี  ครูใหญ่ ศกร.ตชด.
บ้านคีรีล้อมและคณะครู ให้การต้อนรับ   »»  อ่านเพิ่ม 
เมื่อ วันที่ 6 ต.ค.58 เวลา 11.30 น.  พ.ต.ท.กิตติคุณ นิยมวิทย์
รอง ผกก.ตชด. 14  เดินทางมาตรวจเยี่ยม ร้อย ตชด.147 ประชุมชี้แจงโยบาย
การปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชา ผบ.ตร., บช.ตชด. , และแนวทางการปฏิบัติงาน
ปี 2559 โดยมี ร.ต.อ.เจริญ  สัตย์พันธ์  รอง ผบ.ร้อย ตชด.147 พร้อมข้าราชการ
ตำรวจในสังกัด ให้การต้อนรับ  ณ ห้องประชุม ร้อย ตชด.147    »»  อ่านเพิ่ม

งานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่สำคัญ
เมื่อ วันที่ 6 ก.พ.59 เวลา 10.00 น. ร้อย ตชด.147 ร่วมกับ ตำรวจ ชุด ชปส.2
ภ.จว.ประจวบฯ , จนท.ทหารอากาศกองบิน 5  , ทหาร ชุดจงอางศึก ร่วมกัน
จับกุมผ็ต้องหา 1 ราย พร้อมของกลาง ยาบ้า จำนวน 165 เม็ด   สถานที่จับกุม
ทางขึ้นที่พักสงฆ์(กุฎิ) ภายในวัดรัดคีรี ม.1 ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จว.ประจวบฯ
นำผู้ต้องหาพร้อมของกลาง ส่ง พงส.สภ.ธงชัย ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป   »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 5 ก.พ.59 เวลา 20.00 น. ร้อย ตชด.147 ร่วมกับ ตำรวจ ชุด ชปส.2
ภ.จว.ประจวบฯ , จนท.ทหารอากาศกองบิน 5  , ทหาร ชุดจงอางศึก , ทหาร
หน่วยข่าวกรองทางหทาร ร่วมกัน จับกุมผ็ต้องหา 1 ราย พร้อมของกลางยาบ้า
จำนวน 92 เม็ด สถานที่จับกุม พื้นที่ ม.6 ต.ชัยเกษม  อ.บางสะพาน จว.ประจวบฯ
นำผู้ต้องหาพร้อมของกลาง ส่ง พงส.สภ.ธงชัย ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป   »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 5 ก.พ.59 เวลา 19.30 น. ร้อย ตชด.147 ร่วมกับ ตำรวจ ชุด ชปส.2
ภ.จว.ประจวบฯ , จนท.ทหารอากาศกองบิน 5  , ทหาร ชุดจงอางศึก ร่วมกันจับกุมผู้
ต้องหา 1 ราย พร้อมของกลาง ยาบ้า จำนวน 781 เม็ด สถานที่จับกุม พื้นที่ ม.6 ต.ธงชัย
อ.บางสะพาน จว.ประจวบฯ
นำผู้ต้องหาพร้อมของกลาง ส่ง พงส.สภ.ธงชัย ดำเนินคดี
ตามกฎหมายต่อไป
  »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 5 ก.พ.59 เวลา 15.30 น. ร้อย ตชด.147 ร่วมกับ ตำรวจ ชุด ชปส.2
ภ.จว.ประจวบฯ , จนท.ทหารอากาศกองบิน 5  , ทหาร ชุดจงอางศึก ร่วมกันจับกุม
ผุ้ต้องหา 1 ราย พร้อมของกลาง ยาบ้า จำนวน 200 เม็ด สถานที่จับกุม พื้นที่ ม.1
ต.ทองมงคล  อ.บางสะพาน จว.ประจวบฯ นำผู้ต้องหาพร้อมของกลาง ส่ง พงส.
สภ.ธงชัย ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
  »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 4 ก.พ.59 เวลา 19.00 น. ร้อย ตชด.147 ร่วมกับ ตำรวจ ชุด ชปส.2
ภ.จว.ประจวบฯ , จนท.ทหารอากาศกองบิน 5  , ทหาร ชุดจงอางศึก , ทหารหน่วยข่าว
กรองทางหทาร ร่วมกัน จับกุมผ็ต้องหา 1 ราย พร้อมของกลางยาบ้า จำนวน 192 เม็ด
สถานที่จับกุม  พื้นที่ ม.1 ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จว.ประจวบฯ นำผู้ต้องหาพร้อม
ของกลาง ส่ง พงส.สภ.ธงชัย
   »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 4 ก.พ.59 เวลา 15.00 น. ร้อย ตชด.147 ร่วมกับ ตำรวจ ชุด ชปส.2
ภ.จว.ประจวบฯ , ทหาร ชุดจงอางศึก ร่วมกัน จับกุมผ็ต้องหา 2 ราย  พร้อมของกลาง
ยาบ้า จำนวน 15 เม็ด สถานที่จับกุม พื้นที่ ม.5 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จว.ประจวบฯ
นำผู้ต้องหาพร้อมของกลาง ส่ง พงส.สภ.บางสะพาน     »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 4 ก.พ.59 เวลา 21.30 น. ร้อย ตชด.147 ร่วมกับ ตำรวจ ชุด ชปส.2
ภ.จว.ประจวบฯ , ทหาร ชุดจงอางศึก ร่วมกัน จับกุมผู้็ต้องหา 1 ราย พร้อมของกลาง
ยาบ้า จำนวน 6 เม็ด สถานที่จับกุม  ม.1 ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน  จว.ประจวบฯ
นำผู้ต้องหาพร้อมของกลาง ส่ง พงส.สภ.ธงชัย       »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 4 ก.พ.59 เวลา 06.45 น. ร้อย ตชด.147 ร่วมกับ สภ.ธงชัย
ทหาร ชุด ฉก.จงอางศึก ร่วมกัน จับกุมผู้็ต้องหา 1 ราย พร้อมของกลาง อาวุธปืน
ไทยประดิษฐ์ 1 กระบอก (ปืนลูกกรด)   สถานที่จับกุม ม.11 ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน
จว.ประจวบฯ  นำผู้ต้องหาพร้อมของกลาง ส่ง พงส.สภ.ธงชัย    »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 1 ก.พ.59 เวลา 21.30 น. ร้อย ตชด.147 ร่วมกับ ตำรวจ ชุด ชปส.2
ภ.จว.ประจวบฯ , ทหาร ชุดจงอางศึก , ทหาร หน่วยข่าวกรอง สน.กกล.สุรสีห์ ร่วมกัน
จับกุมผ็ต้องหา 1 ราย พร้อมของกลาง ยาบ้า จำนวน 109 เม็ด   สถานที่จับกุม ม.9
ต.พงศประศาสน์ อ.บางสะพาน  จว.ประจวบฯ นำผู้ต้องหาพร้อมของกลาง
ส่ง พงส.สภ.ธงชัย ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
  »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 1 ก.พ.59 เวลา 12.30 น. ร้อย ตชด.147 ร่วมกับ ตำรวจ ชุด ชปส.2
ภ.จว.ประจวบฯ , ทหาร ชุดจงอางศึก , ทหาร หน่วยข่าวกรอง สน.กกล.สุรสีห์
ร่วมกัน จับกุมผ็ต้องหา 1 ราย พร้อมของกลาง ยาบ้า จำนวน 10 เม็ด , เงินล่อชื้อ
1,300  บาท , โทรศัพท์มือถือ จำนวน 1 เครื่อง , รถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน
สถานที่จับกุม ม.9 ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จว.ประจวบฯ  นำผู้ต้องหาพร้อม
ของกลาง ส่ง พงส.สภ.บางสะพาน
  »»  อ่านเพิ่ม

งานกิจการพลเรือนและงานธุรการ
เมื่อ วันที่ 16 ส.ค.58  เวลา 12.00 น. ร.ต.ท.สุภาพ  ผลเจริญ  ผบ.มว.ตชด.
1474 พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ร้อย ตชด.147 เข้าร่วมกิจกรรม ปั่นจักร
ยานเพื่อแม่ Bike  for  mom เส้นทางในพื้นที่ อ.เมือง จว.ประจวบฯ รวมระยะทาง
ประมาณ 28 กม. โดยมีนายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เป็นประธานพิธี    »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 16 ส.ค.58 เวลา 07.30 น. ร.ต.อ.พลนุช  บรรเทาวงษ์ รอง ผบ.ร้อย
ตชด.147 พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้า
ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อแม่
bike for mom โครงการ รวมพลังแห่งความรักและความสามัคคี ถวายเป็น
พระราชสดุดี เส้นทาง ในพื้นที่ อ.บางสะพาน รวมระยะทางประมาณ 20 กม.
โดยมี นายเวรัชช์  ธาราสมบัติ  นายอำเภอบางสะพาน เป็นประธานพิธี   »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 12 ส.ค.58 เวลา 09.00 น. ร.ต.อ.เจริญ  สัตย์พันธ์ รอง ผบ.ร้อย
ตชด.147 ร.ต.อ.พลนุช  บรรเทาวงษ์ รอง ผบ.ร้อย พร้อมพวกรวม 8  นาย
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน
วันฉลองพระชนน์พรรษา 83 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2558
     »»   อ่านเพิ่ม

งานมวลชนสัมพันธ์และกิจกรรมการฝึกอบรม

เมื่อ วันที่ 27 ม.ค.59 เวลา 09.00 น.  พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.ท.วัชรินทร์  พัฒจันทรจุล  ผบ.มว.มชส.ฯ
พร้อมวิทยากร
มว.มชส.ฯ 12 นาย เป็นวิทยากรกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม กองลูกเสือ เนตรนาีรี
สามัญ จาก โรงเรียนกลุ่มแม่รำพึง พงศ์ประศาสน์ และ กองลูกเสือ เนตรนารี สามัญ
รุ่นใหญ่ จาก ร.ร.บ้านดอนสำราญ , ร.ร.บ้านสวนหลวง ระหว่างวันที่ 27 - 29 ม.ค.59
ณ ร้อย ตชด.147  
»»  อ่านเพิ่ม

เมื่อ วันที่ 21 ม.ค.59 เวลา 09.00 น.  พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.ท.วัชรินทร์  พัฒจันทรจุล  ผบ.มว.มชส.ฯ
พร้อมวิทยากร
มว.มชส.ฯ 12 นาย เป็นวิทยากรกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม กองลูกเสือสามัญ รุ่นใหญ่
และ ยุวกาชาด จำนวน 87 คน จาก โรงเรียนธงชัยวิทยา อ.บางสะพาน จว.ประจวบฯ
ระหว่างวันที่ 21 - 23 ม.ค.59   ณ ร้อย ตชด.147  
»»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 13 ม.ค.59 เวลา 08.00 น.  พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.ท.วัชรินทร์  พัฒจันทรจุล  ผบ.มว.มชส.ฯ
พร้อมวิทยากร
มว.มชส.ฯ 12 นาย เป็นวิทยากรกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม กอง เนตรนารี
สามัญรุุ่่นใหญ่ จำนวน 310 คน จาก โรงเรียนศรียาภัย อ.เมือง จว.ชุมพร
ระหว่างวันที่ 13 - 15 ม.ค.59  ณ ร้อย ตชด.147  
»»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 24 ธ.ค.58 เวลา 08.00 น.  พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.ท.วัชรินทร์  พัฒจันทรจุล  ผบ.มว.มชส.ฯ
พร้อมวิทยากร
มว.มชส.ฯ 12 นาย เป็นวิทยากรกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม กองลูกเสือ เนตรนารี
สาสามัญ และยุวกาชาด จาก โรงเรียนกลุ่มกำเนิดนพคุณ จำนวน 7 โรงเรียน
อ.บางสะพาน จว.ประจวบฯ   ระหว่างวันที่ 24 - 26 ธ.ค.59  
»»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 17 ธ.ค.58 เวลา 08.00 น.  พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.ต.วัชรินทร์  พัฒจันทรจุล  ผบ.มว.มชส.ฯ
พร้อมวิทยากร
มว.มชส.ฯ 12 นาย เป็นวิทยากรกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม กองลูกเสือ เนตรนารี
สามัญ จาก โรงเรียนธนาคารออมสิน อ.บางสะพาน จว.ประจวบฯ   
»»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 26 พ.ย.58 เวลา 08.00 น.  พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.ท.วัชรินทร์  พัฒจันทรจุล  ผบ.มว.มชส.ฯ
พร้อมวิทยากร
มว.มชส.ฯ 12 นาย เป็นวิทยากรกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม กองลูกเสือ เนตรนารี
สามัั้ญ และยุวกาชาด จาก ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
กลุ่มโรงเรียนเขาล้านพัฒนา อ.ทับสะแก จว.ประจวบฯ  ระหว่างวันที่ 26 - 28 พ.ย.59
ณ ร้อย ตชด.147
»»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 4 ก.พ.58 เวลา 09.00 น. ร.ต.อ.เจริญ  สัตย์พันธ์  รอง ผบ.ร้อย
ตชด.147 เป็นประธานพิธีเปิด การเข้าค่ายพักแรมของ ลูกเสือ  เนตรนารี สามัญ
รุ่นใหญ่ จาก  จำนวน  141 คน ร.ร.พุนพินพิทยาคม  อ.พุนพิน  จว.สุราษฎร์ธานี
จำนวน  243  คน ระหว่างวันที่ 4 – 6 ก.พ. 58   ณ ร้อย ตชด.147  »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 4 ก.พ.58 เวลา 09.00 น. ร.ต.อ.เจริญ  สัตย์พันธ์  รอง ผบ.ร้อย
ตชด.147 เป็นประธานพิธีเปิด การเข้าค่ายพักแรมของ ลูกเสือ  เนตรนารี สามัญ
รุ่นใหญ่ จาก ร.ร.ชัยเกษมวิทยา อ.บางสะพาน  จว.ประจวบฯ  จำนวน 141 คน
ระหว่างวันที่ 4 – 6 ก.พ. 58  ณ ร้อย ตชด.147  »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 23 ม.ค.58 เวลา 08.00 น.  พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.ต.วัชรินทร์  พัฒจันทรจุล  ผบ.มว.มชส.ฯพร้อม
ชุดวิทยากร จำนวน 7 นาย ดำเนินกิจกรรมการอบรม โครงการเยาวชนรุ่นใหม
่ใฝ่ค่านิยม ให้กับนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอบางสะพาน  จ.ประจวบฯ   »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 21 ม.ค.58 เวลา 08.30 น. พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.ต.วัชรินทร์  พัฒจันทรจุล ผบ.มว.มชส.ฯพร้อมกำลังพล
รวม 12 นาย ทำหน้าที่ครูฝึก/วิทยากร การทำกิจกรรมเดินทางไกลและโรยตัวลงหอสูง
ของ ยุวกาชาด , ผู้บำเพ็ญประโยชน์ , ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และวิสามัญ จำนวน 151
คน จาก โรงเรียนทับสะแกวิทยา อ.ทับสะแก  จ.ประจวบฯ      »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 28 ธ.ค.57 เวลา 09.00 น.  พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.อ.เจริญ  สัตย์พันธ์ รอง ผบ.ร้อย ตชด.147 เป็นประธาน
พิธีเปิด การเข้าค่ายพักแรม ลุกเสือ เนตรนารี สามัญและสามัญรุ่นใหญ่ จาก
ร.ร.บ้านในล็อค และ ศกร.ตชด.บ้านคีรีล้อม
ระหว่างวันที่ 28 - 30 ธ.ค.57
ที่ ร้อย ตชด.147    »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 23 ธ.ค.57 เวลา 09.00 น.  พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.ต.วัชรินทร์  พัฒจันทรจุล  ผบ.มว.มชส.ฯ เป็นประธาน
พิธีเปิด การเข้าค่ายพักแรม ยุวกาชาด ลุกเสือสามัญ  รุ่นใหญ่ จาก ร.ร.ธงชัยวิทยา
ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ
ระหว่างวันที่ 23 - 25 ธ.ค.57 ณ ร้อย ตชด.147
    »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 17 ธ.ค.57 เวลา 09.00 น. พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.ต.วัชรินทร์  พัฒจันทรจุล  ผบ.มว.มชส.ฯ เป็นประธาน
พิธีเปิด การเข้าค่ายพักแรมของ ยุวกาชาด จาก ร.ร.สอาดเผดิมวิทยา จ.ชุมพร
ระหว่าง วันที่ 17 - 19 ธ.ค.57 ณ ร้อย ตชด.147   »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 15 ธ.ค. 57 เวลา 08.00 น. พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.ท.อรุณเดช ภูวรณ์ .ว่าที่ ร.ต.ท.อยุทธ์ พิกุล
ด.ต.วิสันต์ จันคำ ทำหน้าที่วิทยากร โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ต้านภัยยาเสพติด
ให้กับนักเรียน ร.ร.มัธยมนพคุณ ต. กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ

    »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 10 ธ.ค.57 เวลา 09.00 น. ร.ต.อ.เจริญ  สัตย์ืพันธ์  รอง ผบ.ร้อย
เป็นประธานพิธีเปิด การเข้าค่ายพักแรมยุวกาชาด จาก ร.ร.บางสะพานวิทยา
อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ มีกำหนดการอยู่ค่ายพักแรม ระหว่างวันที่ 20 – 22
พ.ย.57  ณ ร้อย ตชด.147    »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 1ธ.ค.57 เวลา 09.00 น. พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.ต.วัชรินทร์  พัฒจันทรจุล  ผบ.มว.มชส.ฯ เป็นประธาน
พิธีเปิด การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญ จากศูนย์ส่งเสริมประสิทธภาพ
การบริหารการศึกษา กลุ่มโรงเรียนอ่างทอง จำนวน  8 โรงเรียน
 อ.ทับสะแก
จ.ประจวบฯ ระหว่าง วันที่ 1- 3 ธ.ค.57  ณ ร้อย ตชด.147   »»  อ่านเพิ่ม

แจ้งข่าวประชามสัมพันธ์

โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล ทาง facebook

 
 
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 147
ม.5  ต.ร่อนทอง  อ.บางสะพาน  จ.ประจวบฯ  77230   โทร 032697373


ลิงค์ สตช.
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กองบัญชาการสอบสวนกลาง
กองบัญชาการศึกษา
กองสารนิเทศ
กองกำลังพล
กองทะเบียนประวัติ
กองการเงิน
กองปราบปราม
ตำรวจทางหลวง
ตำรวจท่องเที่ยว
สำนักงาน ปปส.
นพต.รุ่น 32 ชลบุรี


ส่วนราชการในพื้นที่
สภ..บางสะพาน
สภ..บางสะพานน้อย
สภ.ธงชัย
เทศบาลตำบลร่อนทอง
อบต.ร่อนทอง
อบต.ธงชัย


จำนวนผุ้เข้าชมเว็บไชต
Site Meter