ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไชต์ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 147      Welcom to  Border Patrol Police Company 147       www.bpp147.com


สาระน่ารู้
- กฎ ก.ตร.สืบสวนข้อเท็จจริง
- กรณีพบวัตถุต้องุสงสัย ( EOD )

     กิจกรรมต่าง  

ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย

 ภารกิจผู้บังคับบัญชาที่สำคัญ

เมื่อ  13 มิ.ย. 61 (เวลา 17.00 น.) พ.ต.อ.สมเกียรติ  วัฒนพันธ์  รอง ผบก.กต.7
จต. พร้อมคณะผู้ตรวจราชการ ชุดที่ 1ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ร้อย ตชด.147
พร้อมให้โอวาท และรับฟังบรรยายสถานการณ์ในพื้นที่ โดยมี พ.ต.อ.ปฐม อุ่นอบ
ผกก.ตชด.14 , พ.ต.ท.จารุบุตร  เรืองศรี  ผบ.ร้อย ตชด.147 พร้อมกำลังพล
ร้อย ตชด.147 ให้การต้อนรับ     »» อ่านเพิ่ม   


เมื่อ 4 พ.ค. 61 (เวลา 08.30 น.) พ.ต.ท.จารุบุตร  เรืองศรี  ผบ.ร้อย ตชด.147
ได้ทำพิธีอ่านสารของ พล.ต.ท.ประพันธ์  จันทร์เอม ผบช.ตชด. เนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันสถาปนา บช.ตชด. ครบรอบปีที่ 65 ในวันที่ 6 พ.ค.61 ให้กับกำลังพล
ในสังกัด ร้อย ตชด.147 และได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับข้าราชการตำรวจ
ดีเด่น จำนวน 6 นาย ณ ร้อย ตชด.147 ม.5 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จว.ประจวบฯ 
    »» อ่านเพิ่ม   


  เมื่อ 2 พ.ค. 61 (เวลา 16.30 น.)  พ.ต.ท.จารุบุตร  เรืองศรี  ผบ.ร้อย ตชด.147
ร้อย ตชด.147 พร้อมกำลังพล เข้าตรวจสอบสถานการณ์น้ำไหลหลาก น้ำท่วมฉับทัน
และ ม.7และ ม.9 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จว.ประจวบฯ เนื่องจากในพื้นที่มีฝนตกหนัก
และน้ำระบายไม่ทันและมีสะพานขาดจำนวน 2 แห่ง ได้แก่สะพานรอยต่อระหว่างหมู่บ้าน
คลองลอย – หมู่บ้านช่องกระปีบ / สะพานต้นกระท้อน บ.คลองเพลิน ต.ร่อนทอง อ.บาง
สะพาน จว.ประจวบฯ และได้จัดกำลังพล ค่อยอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือประ
ชาชน   »» อ่านเพิ่ม  


เมื่อ 29 เม.ย. 61 (เวลา 11.00 น.) พล.ต.ท.ประพันธ์  จันทร์เอม  ผบช.ตชด.
เดินทางมาตรวจเยี่ยม ร้อย ตชด.147 โดยมี พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  รอง ผกก.
ตชด.14 พร้อมด้วย พ.ต.ท.จารุบุตร  เรืองศรี ผบ.ร้อย ตชด.147  และกำลังพล
ร้อย ตชด.147 ให้การต้อนรับ ณ ร้อย ตชด.147 ม.5 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน
จว.ประจวบฯ   »» อ่านเพิ่ม


เมื่อ 19 เม.ย. 61 (เวลา 13.00 น.) พ.ต.ท.จารุบุตร  เรืองศรี  ผบ.ร้อย ตชด.147
นำข้าราชการตำรวจและครอบครัว สงฆ์น้ำพระพุทธรูปประจำกองร้อย และให้ข้า
ราชการตำรวจและครอบครัว รดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา เพื่อสืบสานประเพณีไทย
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ ร้อย ตชด.147    »» อ่านเพิ่ม


เมื่อ 17 เม.ย. 61 (เวลา 09.00 น.) พ.ต.อ.ปฐม  อุ่นอบ  ผกก.ตชด.14 เดินทาง
ตรวจเยี่ยม และติดตามการปฏิบัติงาน ณ ฐานปฏิบัติการบ้านบางเจริญ (มว.ตชด.
1474) ม.3 ต.ไชยราช อ.บางสะพานน้อย จว.ประจวบฯ รับฟังสถานการณ์ในพื้นที่
และติดตามการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในฐานปฺฏิบัติการ
และได้เดินทางเยี่ยมกำลังพล จุดตรวจเขาตีนเป็ด โดยมี พ.ต.ท.จารุบุตร  เรืองศรี
ผบ.ร้อย ตชด.147 , ร.ต.ท.อรรถวุฒิ  โสมจันทร์  ผบ.มว.ตชด.1474 พร้อมกำลังพล มว.ตชด.1474  ให้การต้อนรับ    »» อ่านเพิ่ม


เมื่อ 23 มี.ค. 61 (เวลา 16.30 น.) พ.ต.ท.จารุบุตร  เรืองศรี  ผบ.ร้อย ตชด.227
ได้เดินทางมารับตำแหน่ง และปฏิบัติหน้าที่ ผบ.ร้อย ตชด.147 โดยมี ร.ต.อ.เจริญ
สัตย์พันธ์ รอง  ผบ.ร้อย ตชด.147 พร้อมกำลังพล ร้อย ตชด.147 ให้การต้อนรับ
    »»  อ่านเพิ่ม


เมื่อ 28 มี.ค.61 (เวลา 09.00 น.) พ.ต.ท.จารุบุตร  เรืองศรี  ผบ.ร้อย ตชด.147
พร้อมกำลังพลในสังกัดรวม 11 นาย เดินทางเข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม โครงการหมู่
บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดน กิจกรรมีหน่วยแพทย์ทหารเคลื่อนท ี่ออกช่วย
เหลือประชาชน มีบริการรักษาโรค แจกยารักษาโรค , การให้คำแนะนำป้องกัน
และรักษาสุขภาพ โดยมี พ.อ.วุทธยา จันทมาศ รอง ผบ.ฉก.จงอางศึก เป็นประธาน
พิธีเปิด มีส่วนราชการและประชาชน ร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียง ณ โรงเรียนบ้าน
คลองลอย ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จว.ประจวบฯ       »» อ่านเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์


 

 ประกาศรับสมัครบุุคคลภายนอก วุฒิ ม.6  หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ เทียบเท่า เพื่อบรรจุ
เป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (ตชด.จำนวน 800 อัตรา) ปี 2560      »»  อ่านต่อ         

 

คลังความรู้

ศูนย์ข้อมูบติดต่อราชการ     »»  อ่านต่อ
พรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551     »»  อ่านต่อ
ลักษณะของการค้ามนุษย์    »»  อ่านต่อ
มอบหมายผู้รับผิดชอบตามนโยบาย ผบช.ตชด. ปี พ.ศ.2561   »»  อ่านต่อ
นโยบาย ผบช.ตชด.2561  »»  อ่านต่อ
คู่มือปฏิบัติงานด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม    »»  อ่านต่อ
การควบคุมวัสดุ  (คงทนถาวร)   »»  อ่านต่อ
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา    »»  อ่านต่อ
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ   »»  อ่านต่อ
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ   »»  อ่านต่อ
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคา    »»  อ่านต่อ
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคา    »»  อ่านต่อ
ระเบียบสำนักรัํฐมนตรี ว่าด้วยพัสดุด้วยวิธีอิเล็กทรนิกส์ พ.ศ.2539   »»  อ่านต่อ
คู่มือดำเนินงานจัดชื้อ จัดจ้าง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2535    »»  อ่านต่อ
คำสั่งแต่งตั้ง'คณะทำงาน ร้องเรียนร้องทุกข์  ร้อย ตชด.147    »»  อ่านต่อ
คำสั่งมอบหมายหน้าที่ รับเรื่องร้องเรียนร้องทุก ร้อย ตชด.147    »»  อ่านต่อ
คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ   »»  อ่านต่อ
 

 

 
ข่าวประกวดราคา / จัดชื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)  »»  อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ ขนาด10 คูหา
ที่ ร้อย ตชด.147 อ.บางสะะพาน จ.ประจวบฯ   6 ต.ค.59   »»   อ่านต่อ

 

 
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 147
ม.5  ต.ร่อนทอง  อ.บางสะพาน  จ.ประจวบฯ  77230   โทร 032697373

หน่วยใน ตชด.
  - ร้อย ตชด.147

หน่วยใน สตช.


ส่วนราชการในพื้นที่
  - สภ.บางสะพาน
  - สภ.บางสะพานน้อย
  - สภ.ธงชัย
  - เทศบาลตำบลร่อนทอง
  - อบต.ร่อนทอง
  - อบต.ธงชัย

จำนวนผู้เข้าชม
AmazingCounters.com
 
ติดต่อสอบถาม
การเข้าค่ายค่ายลูกเสือ
เนตรนารี ยุวกาชาด
ผูุ้้บำเพ็ญประโยชน์
และกิจกรรมเยาวชนต่างๆ
ใช้สถานที่การอบรมอื่นๆ
ติดต่อ
ร.ต.ต.สุพจน์  สิทธิสาร
โทร 081-0143997
หรือ
โทร  032697373

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ / เนตรนารี
ยุวกาชาด
ร้อย ตชด.147