ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไชต์ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 147      Welcom to  Border Patrol Police Company 147       www.bpp147.com

หน้าหลัก
ผู้บังคับบัญชา  บช.ตชด.
ผู้บังคับบัญชา บก.ตชด.ภาค 1
ผู้บังคับบัญชา กก.ตชด.14
ผู้บังคับบัญชา ร้อย ตชด.147
ภารกิจ / พันธกิจ
ประวัติหน่วย
เกียรติประวัติหน่วย
ที่ตั้งหน่วย
เสมียนงานธุรการ
หมวดมวลชนสัมพันธ์
ติดต่อผู้ดูแลระบบ


ลิงค์ ตชด.
บช.ตชด.
บก.ตชด. ภาค 1
บก.ตชด. ภาค 2
บก.ตชด. ภาค 3
บก.ตชด. ภาค 4
กก.ตชด.11
กก.ตชด.12
กก.ตชด.13
กก.ตชด.14
ร้อย ตชด.144
ร้อย ตชด.145
ร้อย ตชด.146
ร้อย ตชด.147


สาระน่ารู้


กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ / เนตรนารี
ยุวกาชาด

ร้อย ตชด.147

ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย

จัดรายการวิทย

รปจ.หลังเคารพธงชาติ

ภูมิทัศน์ ร้อย ตชด.147

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

ลานกีฬาต้านยาเสพติด

 


ภารกิจผู้บังคับบัญชาที่สำคัญ
เมื่อ วันที่ 11 พ.ย.57 เวลา 08.00 น. พ.ต.อ.พีระศักดิ์ กลีบจันทร์
ผกก.ตชด.14 เดินทางมาตรวจเยี่ยมตามฐานปฏิบัติการต่างๆ ที่ ร้อย ตชด.147
เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงานและเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา
โดยมี พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย ตชด.147 พร้อมกำลังพล ร้อย ตชด.
147 ให้การต้อนรับ    »» อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 30 ต.ค.57 เวลา 13.15 น.  พล.ต.ต.สมจิตร  กาญจนสันเทียะ
ผบก.ตชด.ภาค 1 พร้อมด้วย พ.ต.ท.กิตติคุณ นิยมวิทย์ รอง ผกก.ตชด.14 ได้เดิน
ทางมาตรวจ เยี่ยมและ รับฟังการบรรยายสรุป ณ กองร้อย ตชด.147 โดยมี
ร.ต.อ.เจริญ สัตย์พันธ์ รอง ผบ.ร้อยฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.147 พร้อมข้าราชการ
ตำรวจ กองร้อย ตชด.147 ให้การต้อนรับ     »»อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 17 ต.ค.57 เวลา 08.30 น .พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 พร้อมคณะเดินทางโดยรถยนต์เดินทางตรวจเยี่ยมกำลังพลประจำ
ฐานปฎิบัติการ เพื่อมอบนโยบาย กำชับการปฎิบัติงาน เพื่่อเป็นขวัญและ
กำลังใจแก่กำลังพล    »» อ่านเพิ่ม     
เมื่อ วันที่ 15 ต.ค.57 เวลา 15.00 น .พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 พร้อมคณะกรรมการประเมินกิจกรรม 5 ส ได้ตรวจการดำเนินงาน
กิจกรรม 5 ส บริเวณพื้นที่ บก.ร้อย และความสะอาดของในที่ทำงานของ
แต่ละสายงาน และ มว.รปถ.ฯ พร้อมได้ให้คำแนะนำการดำเนินกิจกรรม 5 ส
     »» อ่านเพิ่ม     
เมื่อ วันที่ 13 ต.ค.57 เวลา 08.15 น. พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 เป็นประธานพิธรอ่านสาร วันตำรวจ และ พิธีทำบุญเลี้ยงพระถวาย
ภัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆ์ พเื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิต
และในเวลาช่วงบ่ายแข่งขันกีฬา
วิ่งยุทธวิธี ( วิ่งประกอบเครื่องสนาม )
และแข่งขันฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการตำรวจ     »»   อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 7 ต.ค.57 เวลา 08.30 น. พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 เรียกประชุม ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำนวน 12 นายและในส่วน
เกี่ยวข้อง ประเมินสถานการณ์ ชักช้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
หากเกิดเหตุการณ์ ในพื้นที่ และจัดกำลังพลออกสำรวจพื้นที่ จุดเสี่ยงน้ำท่วม
และสำรวจแหล่งกักเก็บน้ำในพื้นที่    »»   อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 3 ก.ย.57 เวลา  09.00 น.  พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 เป็นประธานการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนกันยายน
2557  โดยให้หน่วยขึ้นตรง ร้อย ตชด.147 สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบเดือน
 และชี้แจ้งข้อราชการและขยายผลกจาการประชุม กก.ตชด.14 ให้ในที่ประชุม
รับทราบ    »»   อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 18 ก.ย.57 เวลา 10.00 น.  พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 พร้อมชุดวิทยากร/ครูฝึุก ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรม โครงการบำบัด
ยาเสพติดและแก้ไขปัญหายาเสพติด รุ่น 3/2557  จำนวน 58 คน ณ  บ้านนพคุณ
กองร้อย ตชด.147 โดยมี นายสิริวุฒิ  เหมทัต  รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ
เป็นประธานพิธีเปิด  »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 5 ก.ย.57 เวลา 10.00 น.  พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 พร้อมชุดวิทยากร/ครูฝึุก ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรม โครงการบำบัด
ยาเสพติดและแก้ไขปัญหายาเสพติด รุ่น 2/2557  จำนวน 63  คน ณ  บ้านนพคุณ
ร้อย ตชด.147 โดยมี
นายเวรัชช์  ธาราสมบัติ  นายอำเภอบางสะพาน เป็นประธาน
พิธีเปิด  »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 5 ก.ย.57 เวลา  09.00 น.  พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 เป็นประธานการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนสิงหาคม
2557  โดยให้หน่วยขึ้นตรง ร้อย ตชด.147 สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบเดือน
และมอบประกาศเกียรติคุณ ให้กับข้าราชการตำรวจที่ได้รับการคัดเลือกเป็น
ข้าราชการตำรวจดีเด่นประจำเดือน สิงหาคม 2557      »»  อ่านเพิ่ม

งานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่สำคัญ
เมื่อ วันที่ 11 พ.ย.57 เวลา 19.30 น. พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147  สั่งการให้ ร.ต.ต.สมบูรณ์  นาคอ่อน  ผบ.มว.ตชด.1471  พร้อมพวก
รวม 5 นายร่วมกับ จนท.ตำรวจ ชุด ฉก.ภ.จว.ประจวบฯ ,จนท.ตำรวจ ชุดสืบสวน
ภ. 7 , จนท.ตำรวจ สภ.บางสะพาน ได้ร่วมกันจับกุมผุ้ต้องหาเป็นหญิง 1 คน
อายุ  30  ปี พร้อมของกลางยาบ้า 37 เม็ด   »» อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 11 พ.ย.57 เวลา 16.00 น. พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147  สั่งการให้ ร.ต.ต.สมบูรณ์  นาคอ่อน  ผบ.มว.ตชด.1471  พร้อมพวก
รวม 5 นายร่วมกับ จนท.ตำรวจ ชุด ฉก.ภ.จว.ประจวบฯ ,จนท.ตำรวจ ชุดสืบสวน
ภ. 7 , ได้ร่วมกันจับกุมผุ้ต้องหาเป็นหญิง 1 คน อายุ 26 ปี
พร้อมของกลางยาบ้า
12 เม็ด    »» อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 6 พ.ย.57 เวลา 12.00 น.  พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147  สั่งการให้ ร.ต.ต.สมบูรณ์  นาคอ่อน  ผบ.มว.ตชด.1471  พร้อมพวก
รวม 3 นาย ร่วมกับ จนท.ตำรวจ สภ.บางสะพาน , จนท.ตำรวจ ชุด ฉก.ภ.
จว.ประจวบฯ ได้ร่วมกันจับกุม
ผู้ต้องเป็นชาย 1 คนพร้อมของกลาง ยาบ้า
จำนวน 3 เม็ด , เงินล่อชื้อ จำนวน 600 บาท     »» อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 5 พ.ย.57 เวลา 13.20 น. พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 สั่งการให้  ร.ต.ต.สมบูรณ์  นาคอ่อน  ผบ.มว.ตชด.1471 พร้อมพวก
รวม  4 นาย สนธิกำลังร่วมกับ จนท.ตร.ชุด ฉก.ภ.จว.ประจวบฯ ,จนท.ตร.
สภ.บางสะพาน ได้ร่วมกันจับกุม ผู้ต้องหาเป็นชาย 1 คน พร้อมของกลาง
ยาบ้า 1 เม็ด , เงินสดล่อชื้อ 300 บาท , โทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง   »» อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 5 พ.ย.57 เวลา 20.00 น. พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย
ตชด.147 สั่งการให้ ร.ต.ท.ชัชชัย ชื่นชม หน.ชุด ชปข.ร้อย ตชด.147 พร้อม
พวกรวม 6 นาย ได้ร่วมกันจับกุมตัวผู้ต้องหาเป็นชาย 1 คนพร้อมของกลาง
ยาบ้า จำนวน 10 เม็ด , รถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน ,ใบรับรองฯผลการ
ตรวจหาสารเสพติด    »» อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 5 พ.ย.57 เวลา 07.30 น. พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 สั่งการให้ ร.ต.ต.สมบูรณ์  นาคอ่อน ผบ.มว.ตชด.1471 พร้อมพวกรวม
4 นาย ร่วมกับ จนท.ตำรวจ ภ.สภ.ธงชัยได้นำหมายค้นของศาลจังหวัดประจวบฯ
เข้าทำการตรวจค้น และได้ร่วมกันจับกุมเป็นชาย 1 คน พร้อมของกลาง
ปืนรีวอลเวอร์(ลูกโม่) ขนาด .38 ยี่ห้อสมิธแอนด์เวสสัน   »» อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 1 พ.ย.57 เวลา 10.00 น. พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 สั่งการให้  ร.ต.ต.ประเทศ  เส็งสาย  รอง สวง(ป) กก.ตชด.14  พร้อม
พวกรวม 4 นาย ร่วมกับ จนท.ตำรวจ สภ.บางสะพาน , จนท.ตำรวจ ฉก.ภ.จว.
ประจวบฯ ได้ร่วมกันจับกุม ผู้ต้องหาเป็นชาย  1 คน พร้อมด้วยของกลาง อาวุธปืน
พกสั้น ขนาด 9  มม. สีดำ มีทะเบียน จำนวน  1  กระบอก    »»  อ่านเพิ่ม  

เมื่อ วันที่ 1พ.ย.57 เวลา 11.30 น.  พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 สั่งการให้  ร.ต.ต.ประเทศ  เส็งสาย  รอง สวง(ป)ฯ พร้อมพวกรวม 4 นาย
ร่วมกับ จนท.ตำรวจ สภ.บางสะพาน , จนท.ตำรวจ  กก.สส.ภ.จว.ชัยนาท ได้ร่วมกัน
จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดชัยนาท คดีร่วมกันฉ้อโกง จำนวน 4
คนได้บ้านเช่าไม่มีเลขที่ ม.8  ต.ร่อนทอง  อ.บางสะพาน  จ.ประจวบฯ    »»  อ่านเพิ่ม  

 เมื่อ วันที่ 29 ต.ค.57 เวลา 00.50 น. พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147  สั่งการให้ ร.ต.ต.สมบูรณ์  นาคอ่อน  ผบ.มว.ตชด.1471 พร้อมพวกรวม
4 นาย ร่วมกับ จนท.ตำรวจภูธร ชุดเฉพาะกิจ ภ.จว.ประจวบฯ  , จนท.ตำรวจ
สภ.บางสะพาน ได้ร่วมกันจับกุม ผุ้ต้ืองหาเป็น  2 คน พร้อมของกลาง  ยาบ้า
จำนวน 200 เม็ด เงินล่อชื้อ 700 บาท  , ซองพลาสติกใส  14  ซอง   »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 28 ต.ค.57 เวลา 13.00 น. พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147  สั่งการให้ ร.ต.ต.สมบูรณ์  นาคอ่อน  ผบ.มว.ตชด.1471 พร้อมพวกรวม
4 นาย ร่วมกับจนท.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปข.2 (วังยาว)ร่วมกันออกสืบสวน
หาข่าว การกระทำผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ และได้ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหาเป็นชาย 1 คน
ตรวจยึดพื้นที่บุกรุก 4 – 1 - 31 ไร่
     »» อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 28 ต.ค.57 เวลา 17.20 น. พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147  สั่งการให้ ร.ต.ต.สมบูรณ์  นาคอ่อน  ผบ.มว.ตชด.1471 พร้อมพวกรวม
4 นาย ร่วมกับ จนท.ตำรวจภูธร ชุดเฉพาะกิจ ภ.จว.ประจวบฯ  , จนท.ตำรวจ
สภ.บางสะพาน ได้ร่วมกันจับกุม ผู้ต้ืองหาเป็นชาย 2 คน โดยกล่าวหาว่า
เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมาย   »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 28 ต.ค.57 เวลา 13.30 น. พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147  สั่งการให้ ร.ต.ต.สมบูรณ์  นาคอ่อน  ผบ.มว.ตชด.1471 พร้อมพวกรวม
4 นาย ร่วมกับ จนท.ตำรวจภูธร ชุดเฉพาะกิจ ภ.จว.ประจวบฯ  , จนท.ตำรวจ
สภ.บางสะพาน ได้ร่วมกันจับกุม ผุ้ต้ืองหาเป็นชาย 1 คน พร้อมของกลาง  ยาบ้า
จำนวน 12  เม็ด
  »»  อ่านเพิ่ม
 เมื่อ วันที่ 28 ต.ค.57 เวลา 08.00 น. พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147  สั่งการให้ ร.ต.ต.สมบูรณ์  นาคอ่อน  ผบ.มว.ตชด.1471 พร้อมพวกรวม
4 นาย ร่วมกับ จนท.ตำรวจภูธร ชุดเฉพาะกิจ ภ.จว.ประจวบฯ  , จนท.ตำรวจ
สภ.บางสะพาน ได้ร่วมกันจับกุม ผุ้ต้ืองหาเป็นชาย 1 คน พร้อมของกลาง  ยาบ้า
จำนวน 10  เม็ด , โทรศัพท์มือถือ จำนวน 1 เครื่อง    »»อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 23 ต.ค.57 เวลา 09.00 น.  พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 สั่งการให้ ร.ต.ต.สมบูรณ์  นาคอ่อน  ผบ.มว.ตชด.1471 พร้อมพวกรวม
3 นาย ร่วมกับตำรวจภูธร สภ.บางสะพานร่วมกันจับกุม ผู้ต้องหาเป็นชาย 1 คน
พร้อมของกลางยาบ้า 123 เม็ด พื้นที่ ม.5 ต.ร่อนทอง  อ.บางสะพาน  จ.ประจวบฯ
     »»  อ่านเพิ่ม

เมื่อ วันที่ 23 ต.ค.57 เวลา 09.00 น.  พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 สั่งการให้ ร.ต.ต.สมบูรณ์  นาคอ่อน  ผบ.มว.ตชด.1471 พร้อมพวกรวม
3 นาย ร่วมกับตำรวจภูธร สภ.บางสะพาน , จนท.ตำรวจภูธร ชุดเฉพาะกิจ ภ.จว.
ประจวบฯ ร่วมกันจับกุม ผู้ต้องหาเป็นชาย 1 คน พร้อมขยองกลางยาบ้า 42 เม็ด
พื้นที่ ม.5 ต.ร่อนทอง  อ.บางสะพาน  จ.ประจวบฯ      »»  อ่านเพิ่ม

เมื่อ วันที่ 23 ต.ค.57 เวลา 09.00 น.  พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 สั่งการให้ ร.ต.ต.สมบูรณ์  นาคอ่อน  ผบ.มว.ตชด.1471 พร้อมพวกรวม
3 นาย ร่วมกับตำรวจภูธร สภ.บางสะพาน , จนท.ตำรวจภูธร ชุดเฉพาะกิจ ภ.จว.
ประจวบฯ ร่วมกันจับกุม ผู้ต้องหาเป้นชาย 2 คนพร้อมขยองกลางยาบ้า 15 เม็ด
เงินล่อชื้อ 750 บาท และอีกหลายรายการ พื้นที่ ม.10  ต.ร่อนทอง  อ.บางสะพาน
จ.ประจวบฯ      »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 16 ต.ค.57 เวลา 09.00 น.  พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 สั่งการให้ ร.ต.ต.สมบูรณ์  นาคอ่อน  ผบ.มว.ตชด.1471 พร้อมพวกรวม
3 นาย ร่วมกับ จนท.ตำรวจ กก.5.บก.ปทส. 1 นาย , จนท.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่
ปข.2 (วังยาว) ได้ร่วมกันออกตรวจป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย
ว่าด้วยการป่าไม้และได้ร่วมกันตรวจยึดพื้นที่
19 -0 – 5 ไร่    »» อ่านเพิ่ม     
เมื่อ วันที่ 16 ต.ค.57 เวลา 17.30 น.  พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 สั่งการให้ ร.ต.ต.สมบูรณ์  นาคอ่อน  ผบ.มว.ตชด.1471 พร้อมพวกรวม
5 นาย ร่วมกับ จนท.ตำรวจ ชุดเฉพาะกิจ ภ.จว.ประจวบฯ , จนท.ตำรวจ สภ.บาง
สะพาน ร่วมกัน
ผู้ต้องหาเป็นชาย 1 คน พร้อมของกลางยาบ้า 2 เม็ด พร้อมเงิน
ล่อชื้อ 250 บาท พื้นที่ ม.4  ต.ร่อนทอง  อ.บางสะพาน  จ.ประจวบฯ   »» อ่านเพิ่ม     
เมื่อ วันที่ 15 ต.ค.57 เวลา 11.00 น. พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 สั่งการให้ ร.ต.ท.ชัชชัย  ชื่นชม ผบ.มว.ตชด.1473 พร้อมพวกรวม
6 นาย ออกกันสืบสวนหาข่าวและได้ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหาเป้นชาย 1 คน พร้อม
ของกลาง อาวุธปืนไทยประดิษฐ์ ( ปืนแก๊ป ) และเครื่องกระสุนหลายรายการ
พื้นที่ ม.6  ต.ทองมงคล  อ.บางสะพาน  จ.ประจวบฯ    »» อ่านเพิ่ม  
เมื่อ วันที่ 14 ต.ค.57 เวลา 11.30 น.  พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 สั่งการให้ ร.ต.ต.สมบูรณ์  นาคอ่อน  ผบ.มว.ตชด.1471 พร้อมพวกรวม
5 นาย ร่วมกับ จนท.ตำรวจ ชุดเฉพาะกิจ ภ.จว.ประจวบฯ , จนท.ตำรวจ สภ.บาง
สะพาน ร่วมกันออกสืบสวนหาข่าวและได้จับกุมผู้ต้องหาเป็นหญิง 1 คน พร้อมของ
กลางยาบ้า 19 เม็ด เงินล่อชื้อ 700 บาท พื้นที่ ม.2  ต.ร่อนทอง   »»   อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 10 ต.ค.57 เวลา 11.30 น.  ร.ต.อ.เจริญ  สัตย์พันธ์  รอง ผบ.ร้อยฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.147 สั่งการให้  ร.ต.ต.สมบูรณ์  นาคอ่อน  ผบ.มว.ตชด.1471
พร้อมพวกรวม  4  นาย ร่วมกับ จนท.ตำรวจภูธร ชุดเฉพาะกิจ ภ.จว.ประจวบฯ 
จนท.ตำรวจ สภ.บางสะพาน ได้ร่วมกันจับผู้ต้องหาเป็นชาย 1 คน พร้อมของ
กลางยาบ้า่  37 เม็ด พื้นที่ ม.3 ต.แม่รำพึง  อ.บางสะพาน ฯ     »»   อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 8 ต.ค.57 เวลา 12.15 น.  ร.ต.อ.เจริญ  สัตย์พันธ์  รอง ผบ.ร้อยฯ  รรท.ผบ.ร้อย ตชด.147 สั่งการให้ ร.ต.ต.สมบูรณ์  นาคอ่อน  ผบ.มว.ตชด.1471
พร้อมพวกรวม 4 นาย
ร่วมกับ จนท.ตำรวจ สภ.บางสะพาน ได้ร่วมกันจับกุมผู้ต้อง
หาเป็นชาย 1 คน พร้อมของกลาง ยาบ้า  4  เม็ด พื้นที่ ม.7 ต.ร่อนทอง
อ.บางสะพาน   จ.ประจวบฯ    »»   อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 8 ต.ค.57 เวลา 12.00  น.  ร.ต.อ.เจริญ  สัตย์พันธ์  รอง ผบ.ร้อยฯ  รรท.ผบ.ร้อย ตชด.147 สั่งการให้ ร.ต.ต.สมบูรณ์  นาคอ่อน  ผบ.มว.ตชด.1471
พร้อมพวกรวม 4 นาย
ร่วมกับ จนท.ตำรวจ สภ.บางสะพาน ได้ร่วมกันจับกุมผู้ต้อง
หาเป็นชาย 1 คน พร้อมของกลาง ยาบ้า 2  เม็ด พื้นที่ ม.7 ต.ร่อนทอง
อ.บางสะพาน   จ.ประจวบฯ    »»   อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 3 ต.ค.57 เวลา 11.00 น.  พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 สั่งการให้ ร.ต.ต.สมบูรณ์  นาคอ่อน  ผบ.มว.ตชด.1471 พร้อมพวก
รวม 5  นาย ร่วมกับ จนท.ตำรวจ สภ.บางสะพาน , จนท.ตำรวจน้ำบางสะพาน
ได้ร่วกันจับกุม นางเมียะรวย  อายุ 57 ปี สัญชาติพม่า พร้อมของกลางยาเสพ
ติดหลายรายการ
พื้นที่ ม.3  ต.แม่รำพึง  อ.บางสะพาน  จ.ประจวบฯ  »» อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 1ต.ค.57 เวลา 15.40 น.  พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147สั่งการให้ ร.ต.ต.สมบูรณ์  นาคอ่อน ผบ.มว.ตชด.1471 พร้อมพวกรวม
4  นาย ออกสืบสวนหาข่าว ร่วม จนท.ตำรวจ สภ.บางสะพาน ได้ร่วมกันจับกุม
ผู้ต้องหาเป็นชาย 2 คน พร้อมของกลาง ยาบ้า จำนวน 10 เม็ด พื้นที่  ม.2
ต.ร่อนทอง   อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ    »»   อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 28 ก.ย.57 เวลา 12.00 น.  พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147สั่งการให้ ร.ต.ต.สมบูรณ์  นาคอ่อน ผบ.มว.ตชด.1471 พร้อมพวกรวม
5  นาย ออกสืบสวนหาข่าว ร่วม จนท.ตำรวจ สภ.บางสะพาน ได้ร่วมกันจับกุม
ผู้ต้องหาเป็นชาย 1 คน พร้อมของกลาง ยาบ้า จำนวน 54 เม็ด พื้นที่  ม.8
ต.ร่ทอนทอง   อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ    »»   อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 10 ก.ย.57 เวลา 09.00 น.  พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 สั่งการให้ ร.ต.ท.ชัชชัย  ชื่นชม  ผบ.มว.ตชด.1473 พร้อมพวกรวม
8 นาย ออกสืบสวนหาข่าวและได้ร่วกันจับกุม ผู้ต้องหาเป็นชาย จำนวน 2 คน
พร้อมยาเสพติด ให้โทษประเภท 5 (กัญชาแห้ง) น้ำหนัก 1.27 กรัม
สถานที่เกิดเหตุ  บริเวณเพิงพัก ไม่มีเลขที่ ม.8  ต.ร่อนทอง  อ.บางสะพาน
จ.ประจวบฯ    »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 9 ก.ย.57 เวลา 17.30 น.  พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 สั่งการให้ ร.ต.ต.สมบูัณ์  นาคอ่อน  ผบ.มว.ตนชด.1471พร้อมพวกรวม
3 นาย ร่วมกับ ตำรวจ สภ.บางสะพาน   ออกสืบสวนหาข่าวและได้ร่วกันจับกุม
ผ๔้ต้องหาเป็นหญิง จำนวน 1 คน พร้อมของกลาง ยาบ้า จำนวน 7 เม็ด
เงินสดล่อชื้อ  จำนวน  500 บาท ,โทรศัพท์มือถือ จำนวน  1  เครื่อง  »» อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 9 ก.ย.57 เวลา 15.00 น.  พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 สั่งการให้ ร.ต.ต.สมบูรณ์  นาคอ่อน   ผบ.มว.ตชด.1471 พร้อมพวกรวม
3 นาย ร่วมกับ ตำรวจ สภ.บางสะพาน ได้ร่วมกันจับผู้ต้องหาเป็นชาย จำนวน 1 คน
พร้อมของกลางอาวุธเปืน อาวุธปืนลูกซองสั้น  ไม่มีหมายเลขทะเบียน  จำนวน 1
กระบอก และ เครื่องกระสุนปืนลูกซอง เบอร์  12  จำนวน 2 นัด   »»   อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 8 ก.ย.57  เวลา 13.30 น. พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 สั่งการให้ ร.ต.ต.สมบูรณ์  นาคอ่อน   ผบ.มว.ตชด.1471 พร้อมพวกรวม
3 นาย ร่วมกับ ตำรวจ สภ.บางสะพาน
ออกสืบสวนหาข่าวและได้ร่วมกันจับกุม
ผู้ต้องหาเป็นชาย จำนวน 3 คน พร้อมของกลางยาบ้า จำนวน 7 เม็ด
สถานที่เกิดเหตุ    ม.8  ต.ทองมงคล  อ.บางสะพาน  จ.ประจวบฯ   »»   อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 2 ก.ย.57 เวลา 08.00 น. พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 สั่งการให้ ร.ต.ต.สมบูรณ์  นาคอ่อน  ผบ.มว.ตชด.1471พร้อมพวก
รวม 5 นาย ร่วมกับ ตำรวจ สภ.บางสะพาน ได้ร่วมกันจับกุม นายเอก (นามสมมุติ)
อายุ 40 ปี พื้นที่ ม.6 ต.พงศ์ประศาสน์  อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ พร้อมของกลาง
อาวุธปืนยาวไทยประดิษฐ์ ไม่มีหมายเลขทะเบียน ขนาด .22 นิ้ว    »»  อ่านเพิ่ม

งานกิจการพลเรือนและงานธุรการ
เมื่อ วันที่ 7 พ.ย.57 เวลา 16.30 น. พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147  มอบหมายให้ ร.ต.ต.วัชรินทร์  พัฒจันทรจุล หน.ชุด พร้อมกำลังพล
ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำนวน  12 นาย ร่วมกาชาดอำเภอบางสะพาน
อบต.ร่อนทอง นำสิ่งของไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยจากน้ำป่าไหลหลาก
ท่วมฉับพลัน พื้นที่ ม.8  ต.ร่อนทอง  อ.บางสะพาน  จ.ประจวบฯ   »» อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 31ต.ค.57 เวลา 07.30 น. ร.ต.อ.เจริญ  สัตย์พันธ์ รองฯ รรท.
ผบ.ร้อย ตชด.147 พร้อมข้าราชการตำรวจ ร้อย ตชด.147 จำนวน 24 นาย
เดินทางเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557  สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ
ตระเวนชายแดนที่ 14  ณ ห้องประชุมสราญรมย์  กก.ตชด.14 ต.ห้วยทราย
อ.เมือง  จ.ประจวบฯ     »» อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 27 ต.ค.57 เวลา 07.30 น. พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147  มอบหมายให้  ร.ต.ต.วัชรินทร์  พัฒจัทรจุล ผบ.มว.มชส. พร้อมกำลัง
พล ชุดช่วยเหลือผูุ้้ประสบภัย จำนวน 12 นาย เข้าร่วมกิจกรรมโครงกำชัดวัชพืช
ในแหล่งน้ำ โดยขบวนการมีส่วนร่มชองประชาชน บริเวณอ่างเก็บช้างแรก ม.3
ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย  จ.ประจวบฯ       »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 23 ต.ค.57 เวลา 08.30 น.  พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147  มอบหมายให้  ร
.ต.อ.เจริญ  สัตย์ืพันธ์  รอง ผบ.ร้อยฯ พร้อมข้าราชการ
ตำรวจ ร้อย ตชด.147 ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมรานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5
สนามหน้าอำเภอบางสะพาน จ.ประจวบฯ     »»   อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 23 ต.ค.57 เวลา 08.30 น.  พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147  มอบหมายให้ 
ร.ต.ต.วัชรินทร์ พัฒจันทร์จุล ผบ.มว.มชส.ฯ พร้อม
ข้าราชการตำรวจ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะหน้าพระบรมรูป
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5  เนื่องในวันปิยมหาราช
ณ สนามหน้าอำเภอบางสะพานน้อย จ.ประจวบฯ    »»  อ่านเพิ่ม

เมื่อ วันที่ 14 ต.ค.57 เวลา 19.00 น.   พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147  มอบหมายให้  ร.ต.ต.อรุณเดช  ภูวรณ์  รอง สว.(ป)ฯ พร้อมพวกรวม

5 นาย เดินทางไปร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ นางช่วง พร้อมมูล อายุ 95  ปี มารดา พ.ต.อ.ประสพโชค  พร้อมมูล  รรท.ผบก.ปทส.  ที่วัดดอนยาง  ต.ธงชัย  อ.บางสะพาน
จ.ประจวบฯ
   »» อ่านเพิ่ม  

เมื่อ วันที่ 10 ก.ย.57 เวลา 09.00 น. กองร้อย ตชด.147 จัดข้าราชการ
ตำรวจ  จำนวน  9  นาย ร่วมบริจาคโลหิต  โครงการ ตชด.ร่วมใจบริจาคโลหิต
เพื่อน้อมเกล้าๆถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรม
ราชินินาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 82 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2557
ที่ ห้องประชุม โรงเรียนบางสะพานวิทยา  อ.บางสะพาน ฯ      »»   อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 27 ส.ค.57 เวลา 07.00 น. ร.ต.อ.เจริญ  สัตย์พันธ์  รอง ผบ.ร้อย
ตชด.147 พร้อมชุดมวลชนสัมพันธ์ ร่วมจัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ โครงการ
หน่วยบำบัดทุกข์  บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้กับประชาชน ที่ ศาลาเฉลิมพระเกียรต
ม.3  ต.ช้างแรก  อ.บางสะพานน้อย  จ.ประจวบฯ โดยมี นายวีระ  ศรีวัฒนตระกูล
ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ เดินทางมา เป็นประธานพิธีเปิด    »»   อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 20 ส.ค.57 เวลา 13.00 น. พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.ต.องอาจ  เอี่ยมสุวรรณ  รอง สว.(ป)ฯ พร้อมพวกรวม
8 นาย เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินีนาถ
2557  ที่ บ.คีรีล้อม  ม.8 ต.ช้างแรก  อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ โดยมี นายสมพร
ปัจฉิมเพชร นายอำเภอบางสะพานน้อยเป็นประธานพิธี     »»  อ่านเพิ่ม  

งานมวลชนสัมพันธ์และกิจกรรมการฝึกอบรม
เมื่อ วันที่ 7 พ.ย.57 เวลา 08.00 น.พ.ต.ท กฤษฎา  ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย
ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.ต.อรุณเดช ภูวรณ์ รอง สว.(ป)ฯ ร่วมเป็นวิทยากร
ที่ ร.ร.บ้านท่าขาม  ต.แม่รำพึง  อ.บางสะพาน  จ.ประจวบฯ ในโครงการ
ค่ายนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 10 ในวันที่ 7- 9 พ.ย. 57 โดยมีนักเรียนที่เข้าร่วม
อบรมจำนวน 10 โรงเรียน นักเรียนจำนวน  129 คน      »» อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 21 ต.ค.57 เวลา 08.30 น. พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147  มอบหมายให้  ร.ต.ต.วัชรินทร์  พัฒจัทรจุล ผบ.มว.มชส. พร้อมกำลัง
พล ชุดช่วยเหลือผูุ้้ประสบภัย จำนวน 12 นาย ฝึกซ้อมการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ทางน้ำ บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านบางเจริญ ต.ไชยราช   อ.บางสะพานน้อย
จ.ประจวบฯ
   »» อ่านเพิ่ม     

เมื่อ วันที่ 17 ต.ค.57  เวลา 08.45 น. พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147  มอบหมายให้  ร.ต.ต.วัชรินทร์  พัฒจัทรจุล  ผบ.มว.มชส.ฯ ทำหน้าที่
ครูฝึก ได้ทำการฝึกประจำสัปดาห์ให้กับข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการ
มว.รปภ.ฯ , และ มว.มชส. จำนวน  28  นาย  ท่าที่ฝึกได้แก่   ท่าเคารพ
ท่าถอดหมวก ,  ท่าสวมหมวก   »» อ่านเพิ่ม     

เมื่อ วันที่ 13 ส.ค.57 เวลา 13.00 น.  ร.ต.อ.เจริญ  สัตย์พันธ์  รอง ผบ.ร้อย
ตชด.147 พร้อม ชุดวิทยากร รวม  13 นาย ร่วมพิธีปิด โครงการบำบัดยาเสพติด
และแก้ไขปัญหายาเสพติด รุ่นที่ 2/2557 ให้กับผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่ อ.บางสะพาน
จ.ประจวบฯ จำนวน  63  คน ณ บ้านนพคุณ กองร้อย ตชด.147 โดยมี นายเวรัชช์
ธาราสมบัติ  นายอำเภอบางสะพาน เป็นประธานพิธีปิด         »»   อ่านเพิ่ม

เมื่อ วันที่ 27 ส.ค.57 เวลา 13.00 น.ร.ต.อ.เจริญ  สัตย์พันธ์  รอง ผบ.ร้อย
ตชด.147 พร้อมครูฝึก/วิทยากร รวม 13 นายร่วมพิธีปิดการอบรม โครงการป้อง
ก้น และแก้ไขปัญหายาเสพติดและส่งเสริมอาชีพ  รุ่นที่ 1 / 2557 จำนวน 62 คน
ณ  บ้านนพคุณ กองร้อย ตชด. 147 โดยมี นายถวิล  ฉันทาวรานุรักษ์ ปลัดอำเภอ
บางสะพาน  เป็นประธานพิธีปิด       »»  อ่านเพิ่ม   

เมื่อ วันที่ 12 ส.ค.57 เวลา 08.00 น. ร.ต.อ.เจริญ  สัตย์ืพันธ์  รอง ผบ.ร้อย
ตชด.147 นำข้าราชการตำรวจ ร่วมลงนามถวายพระพร และจุดเทียนถวายพระพร
ชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหามหาราชินี พื้นที่
อ.บางสะพาน และ อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบฯ จำนวน 4 ชุด  »»  อ่านเพิ่ม

แจ้งข่าวประชามสัมพันธ์

 

 

 

 

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 147
ม.5  ต.ร่อนทอง  อ.บางสะพาน  จ.ประจวบฯ  77230   โทร 032697373


นโยบายการปฏิบัติงาน
ของผู้บังคับบัญชา

ลิงค์ สตช.
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กองบัญชาการสอบสวนกลาง
กองบัญชาการศึกษา
กองสารนิเทศ
กองกำลังพล
กองทะเบียนประวัติ
กองการเงิน
กองปราบปราม
ตำรวจทางหลวง
ตำรวจท่องเที่ยว
สำนักงาน ปปส.
นพต.รุ่น 32 ชลบุรี


ส่วนราชการในพื้นที่
สภ..บางสะพาน
สภ..บางสะพานน้อย
สภ.ธงชัย
เทศบาลตำบลร่อนทอง
อบต.ร่อนทอง
อบต.ธงชัย


จำนวนผุ้เข้าชมเว็บไชต
Site Meter