ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไชต์ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 147      Welcom to  Border Patrol Police Company 147       www.bpp147.com

หน้าหลัก
ผู้บังคับบัญชา  บช.ตชด.
ผู้บังคับบัญชา บก.ตชด.ภาค 1
ผู้บังคับบัญชา กก.ตชด.14
ผู้บังคับบัญชา ร้อย ตชด.147
ภารกิจ / พันธกิจ
ประวัติหน่วย
เกียรติประวัติหน่วย
ที่ตั้งหน่วย
เสมียนงานธุรการ
หมวดมวลชนสัมพันธ์
ติดต่อผู้ดูแลระบบ


ลิงค์ ตชด.
บช.ตชด.
บก.ตชด. ภาค 1
บก.ตชด. ภาค 2
บก.ตชด. ภาค 3
บก.ตชด. ภาค 4
กก.ตชด.11
กก.ตชด.12
กก.ตชด.13
กก.ตชด.14
ร้อย ตชด.144
ร้อย ตชด.145
ร้อย ตชด.146
ร้อย ตชด.147


สาระน่ารู้


กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ / เนตรนารี
ยุวกาชาด

ร้อย ตชด.147

ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย

จัดรายการวิทย

รปจ.หลังเคารพธงชาติ

ภูมิทัศน์ ร้อย ตชด.147

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

ลานกีฬาต้านยาเสพติด

 


ภารกิจผู้บังคับบัญชาที่สำคัญ
เมื่อ วันที่ 5 ก.ย.57 เวลา 10.00 น.  พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147
พร้อมชุดวิทยากร/ครูฝึุก ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรม โครงการบำบัด
ยาเสพติด และแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้กับผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่  อ.บางสะพาน
จ.ประจวบฯ จำนวน  63  คน   ณ  บ้านนพคุณ ร้อย ตชด. 147 โดยมี นายเวรัชช์
ธาราสมบัติ  นายอำเภอบางสะพาน เป็นประธานพิธีเปิด  »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 5 ก.ย.57 เวลา  09.00 น.  พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 เป็นประธานการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนสิงหาคม
2557  โดยให้หน่วยขึ้นตรง ร้อย ตชด.147 สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบเดือน
และมอบประกาศเกียรติคุณ ให้กับข้าราชการตำรวจที่ได้รับการคัดเลือกเป็น
ข้าราชการตำรวจดีเด่นประจำเดือน สิงหาคม 2557      »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 19 ส.ค. 57   เวลา 13.30 น. นายวีระ  ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการ
จังหวัดประจวบฯเดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมตามโครงการค่ายบำบัด
ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด รุ่นที่1/2557 ให้กับผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่ อ.บางสะพาน
จ.ปรจวบฯ  ณ กองร้อย ตชด. 147  โดยมีนายเวรัชช์ ธาราสมบัติ นายอำเภอ
บางสะพาน พร้อมด้วย พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย ตชด. 147 และส่วน
ราชการในพื้นที่อำเภอบางสะพานให้การต้อนรับและร่วมพิธีเปิด     »»   อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 14 ส.ค.57 เวลา 13.30 น.พ.ต.อ.สมกูล  กาญจนอุดมการ
รอง ผบก.ตชด.ภาค 1 เดินทางมาตรวจเยี่ยม กองร้อย ตชด.147 โดยมี
ร.ต.อ.เจริญ  สัตย์พันธ์ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.147 พร้อมข้าราชการตำรวจ
ให้การต้อนรับ     »»   อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 6 ส.ค.57 เวลา 08.00 น. พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง
ผบ.ร้อย ตชด.147 พร้อมด้วยข้า้ราชการตำรวจและคณะแม่บ้าน ร้อย ตชด.
147 ร่วมงานวันสถาปนา ค่ายพระมงกุฎเกล้า กก.ตชด.14 ต.ห้วยทราย
อ.เมือง จ.ประจวบฯ โดยมี พล.ต.ต.อรรณพ   ปิ่นแจ้ง รอง ผบช.ตชด.เป็น
ประธานพิธี      »»   อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 4 ส.ค.57 เวลา 09.00 น. พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง
ผบ.ร้อย ตชด.147 เป็นประธานการประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2557
โดยให้หน่วยขึ้นตรง ร้อย ตชด.147 สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบเดือน
มอบรางวัลตำรวจดีเด่นจำนวน 3 รางวัลและชี้แจ้งข้อราชการให้ที่ประชุม
รับทราบและร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน    »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 30 ก.ค.57 เวลา 09.00 น. พ.ต.ท.กฤษา  ปลอดโปร่ง
ผบ.ร้อย ตชด.147 พร้อมด้วยข้า้ราชการตำรวจและคณะแม่บ้าน ร้อย ตชด.147
เดินทางเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน กก.ตชด.14 โดยมี พ.ต.อ.พีระศักดิ์
กลีบจันทร์ ผกก.ตชด.14 เป็นประธานพิธีเปิด     »»   อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 16 ก.ค.57 เวลา 10.00 น. ว่าที่ พ.ต.ท.กฤษา  ปลอดโปร่ง
ผบ.ร้อย ตชด.147 เป็นประธานการควบคุมการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2557 ให้กับข้าราชการตำรวจ ร้อย ตชด.147 ณ สนามฝึก
ร้อย ตชด.147      »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 10 ก.ค.57 เวลา 13.30 น. ว่าที่ พ.ต.ท.กฤษาฎา  ปลอดโปร่ง
ผบ.ร้อย ตชด.147 เดินทางไปเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหา
กษัตริย์ตามโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เทิดไท้องค์ราชัน
ร่วมร้อยดวงใจถวายพ่อของแผ่นดิน ณ ศาลาหมู่บ้าน ม.10  บ.ทุ่งเชือก  ต.ร่อนทอง  อ.บางสะพาน  จ.ประจวบฯ      »»   อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 8 ก.ค. 57 เวลา 09.30 น.พ.ต.ท.อมรเทพ   ทับทิม สว.ธกสว.
กก.ตชด.14 พร้อมคณะตรวจราชการ กก.ตชด.14 ได้เดินทางมาตรวจราชการ
ร้อย ตชด. 147 โดย มี ว่าที่ พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย ตชด.147
และ ข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ    »»  อ่านเพิ่ม

งานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่สำคัญ
เมื่อ วันที่ 10 ก.ย.57 เวลา 09.00 น.  พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 สั่งการให้ ร.ต.ท.ชัชชัย  ชื่นชม  ผบ.มว.ตชด.1473 พร้อมพวกรวม
8 นาย ออกสืบสวนหาข่าวและได้ร่วกันจับกุม ผู้ต้องหาเป็นชาย จำนวน 2 คน
พร้อมยาเสพติด ให้โทษประเภท 5 (กัญชาแห้ง) น้ำหนัก 1.27 กรัม
สถานที่เกิดเหตุ  บริเวณเพิงพัก ไม่มีเลขที่ ม.8  ต.ร่อนทอง  อ.บางสะพาน
จ.ประจวบฯ    »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 9 ก.ย.57 เวลา 17.30 น.  พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 สั่งการให้ ร.ต.ต.สมบูัณ์  นาคอ่อน  ผบ.มว.ตนชด.1471พร้อมพวกรวม
3 นาย ร่วมกับ ตำรวจ สภ.บางสะพาน   ออกสืบสวนหาข่าวและได้ร่วกันจับกุม
ผ๔้ต้องหาเป็นหญิง จำนวน 1 คน พร้อมของกลาง ยาบ้า จำนวน 7 เม็ด
เงินสดล่อชื้อ  จำนวน  500 บาท ,โทรศัพท์มือถือ จำนวน  1  เครื่อง  »» อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 9 ก.ย.57 เวลา 15.00 น.  พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 สั่งการให้ ร.ต.ต.สมบูรณ์  นาคอ่อน   ผบ.มว.ตชด.1471 พร้อมพวกรวม
3 นาย ร่วมกับ ตำรวจ สภ.บางสะพาน ได้ร่วมกันจับผู้ต้องหาเป็นชาย จำนวน 1 คน
พร้อมของกลางอาวุธเปืน อาวุธปืนลูกซองสั้น  ไม่มีหมายเลขทะเบียน  จำนวน 1
กระบอก และ เครื่องกระสุนปืนลูกซอง เบอร์  12  จำนวน 2 นัด   »»   อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 8 ก.ย.57  เวลา 13.30 น. พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 สั่งการให้ ร.ต.ต.สมบูรณ์  นาคอ่อน   ผบ.มว.ตชด.1471 พร้อมพวกรวม
3 นาย ร่วมกับ ตำรวจ สภ.บางสะพาน
ออกสืบสวนหาข่าวและได้ร่วมกันจับกุม
ผู้ต้องหาเป็นชาย จำนวน 3 คน พร้อมของกลางยาบ้า จำนวน 7 เม็ด
สถานที่เกิดเหตุ    ม.8  ต.ทองมงคล  อ.บางสะพาน  จ.ประจวบฯ   »»   อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 2 ก.ย.57 เวลา 08.00 น. พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 สั่งการให้ ร.ต.ต.สมบูรณ์  นาคอ่อน  ผบ.มว.ตชด.1471พร้อมพวก
รวม 5 นาย ร่วมกับ ตำรวจ สภ.บางสะพาน ได้ร่วมกันจับกุม นายเอก (นามสมมุติ)
อายุ 40 ปี พื้นที่ ม.6 ต.พงศ์ประศาสน์  อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ พร้อมของกลาง
อาวุธปืนยาวไทยประดิษฐ์ ไม่มีหมายเลขทะเบียน ขนาด .22 นิ้ว    »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 29 ส.ค.57 เวลา 13.00 น.  พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 สั่งการให้ ร.ต.ต.สมบูรณ์  นาคอ่อน ผบ.มว.ตชด.1471 พร้อมพวก
รวม 3 นาย ร่วมกับ จนท. ตำรวจ สภ.บางสะพาน , จนท.หน่วยป้องกันรักษาป่า
ที่  ปข.2 (วังยาว) ได้ร่วมกัน จับกุม นายบี (นามสมมุติ) อายุ 42 ปี พร้อมของ
กลาง เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน  2 เครื่อง   »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 21ส.ค.57 เวลา 12.00 น. พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 สั่งการให้ ร.ต.ต.สมบูรณ์  นาคอ่อน  ผบ.มว.ตชด.147  พร้อมพวกรวม
3  นาย  ร่วมกับจนท.ตร.สภ.บางสะพาน นำโดย พ.ต.ท.อรรถสิทธิ์  พัฒนาประทีป  สว.สส.สภ.บางสะพาน พร้อมพวกรวม 7 นาย ได้ร่วมกันจับกุม  ผู้ต้องหา 6 คน
( 2 คดี )คดีลักลอลเล่นการพนัน(รัมมี่) พื้นที่ ม.9  ต.พงศ์ประศาสน์ ฯ   »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 20 ส.ค.57 เวลา 11.30 น. พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 สั่งการให้ ร.ต.ต.สมบูรณ์  นาคอ่อน ผบ.มว.ตชด.147 พร้อมพวกรวม
2 นาย สนธิกำลังร่วม ตำรวจ สภ.บางสะพาน , ตำรวจน้ำ ได้ร่วมกันจับกุม นายเอก
(นามสมมุติ) อายุ 33 ปี พร้อมของกลาง อาวุธปืน 7.65 มม. จำนวน 1 กระบอก
       »»   อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 18 ส.ค.57 เวลา 15.00 น. พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 สั่งการให้ ร.ต.ต.มาโนชน์  ไกรทอง  รอง สว.(ป)ฯ พร้อมพวกรวม 6
นาย  ออก ลว.พิสูจน์ทราบร่วม จนท.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปข.2 (โป่งคา)
ได้ร่วมกันจับกุมตรวจยึดพื้นที่ 1 แปลง เนื้อที่ 1–3-21 ไร่ , ยึดรถจักรยานยนต์
จำนวน 2 คัน เพื่่อตรวจสอบ        »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 18 ส.ค.57 เวลา 14.00 น. พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 สั่งการให้ ร.ต.ต.มาโนชน์  ไกรทอง  รอง สว.(ป)ฯ พร้อมพวกรวม 6
นาย  ออก ลว.พิสูจน์ทราบร่วม จนท.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปข.2 (โป่งคา)
ได้ร่วมกันจับกุม นางเอ (นามสมมุติ) อายุ 47 ปี บุกรุกพื้นที่ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ บ.เขาแก้ว  ม.6 ต.ทองมงคล ฯ และตรวจยึดพื้นที่ 1 แปลง
      »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 15 ส.ค.57 เวลา 17.20 น. ร.ต.อ.เจริญ  สัตย์พันธ์  รรท.ผบ.
ร้อย ตชด.147 สั่งการให้ ร.ต.ต.สมบูรณ์ นาคอ่อน ผบ.มว.ตชด.1471 พร้อม
พวกรวม 4 นาย ร่วม ตำรวจ สภ.บางสะพาน  นำโดย พ.ต.ท.อรรถสิทธิ์  พัฒนา
ประทีป สว.สส.สภ.บางสะพาน พร้อมพวกรวม 8 นาย ได้ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหา
ลักลอบเล่นการพนันจำนวน  13 คนพร้อมของกลาง      »»   อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 15 ส.ค.57 เวลา 12.00 น. ร.ต.ต.สมบูรณ์  นาคอ่อน ผบ.มว.
ตชด.147 พร้อมพวกรวม 4 นาย ร่วม ตำรวจ ชุด ชป.2 ภ.จว.ประจวบฯ นำโดย
พ.ต.ท.จรูญ  โต๊ะถม  รอง ผกก.(ปป.) สภ.บางสะพาน พร้อมพวกรวม 3 นาย
ตำรวจ สภ.บางสะพาน นำโดย พ.ต.ท.อรรถสิทธิ์  พัฒนาประทีป สวงสส.
สภ.บางสะพาน พร้อมพวกรวม 6 นาย ได้ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหาเป็นชาย 1 คน
อายุ 33 ปี พร้อมของกลางยาบ้า 208 เม็ด     »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 15 ส.ค.57 เวลา 07.30 น. ร.ต.ต.สมบูรณ์  นาคอ่อน ผบ.มว. ตชด.
147 พร้อมพวกรวม 4 นาย ร่วม ตำรวจ สภ.บางสะพาน นำโดย พ.ต.ท.อรรถสิทธิ์
พัฒนาประทีป สว.สส.สภ.บางสะพาน พร้อมพวกรวม 6 นาย ผู้ต้องเป็นชาย 1 คน
อายุ 47 ปี พร้ือมของกลาง ยาเสพติดให้โทษประเภท 5 (กัญชาแห้ง) น้ำหนัก
7.43 กรัม      »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 14 ส.ค.57 เวลา 17.00 น. ร.ต.ต.สมบูรณ์  นาคอ่อน ผบ.มว.
ตชด.1471 พร้อมพวกรวม 4 นายร่วม ตำรวจ สภ.ธงชัย นำโดย พ.ต.ท.บุญธรรม
เย็็นจิตร รรท.รอง ผกก.สส.สภ.ธงชัย พร้อมพวกรวม  10 นายและ อส.ตำรวจ
บ้าน 2 นาย ร่วมกันจับกุม ผุ้ต้องหาเป็นชาย 1 คน อายุ 32 ปี พร้ือมของกลาง
ยาบ้า 108 เม็ด       »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 12 ส.ค.57 เวลา 18.00 น. พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147  สั่งการให้ ร.ต.ต.สมบูรณ์  นาคอ่อน  ผบ.มว.ตชด.1471 พร้อมพวก
รวม 4 นาย ออกสืบสวนหาข่าวร่วม ตำรวจ ชุด ชป.2 ภ.จว.ประจวบฯ , ตำรวจ
สภ.บางสะพาน ได้ร่วมกันจับผู้ต้องหา่ 2 ราย เป้หญิง 1 ชาย 1 พร้อมของกลาง
ยาบ้า 20 เม็ด โทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง  จักรยานยนต์ 1 คัน    »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 12 ส.ค.57 เวลา 14.00 น. พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147  สั่งการให้ ร.ต.ต.สมบูรณ์  นาคอ่อน  ผบ.มว.ตชด.1471 พร้อมพวก
รวม 4 นาย ออกสืบสวนหาข่าวร่วม ตำรวจ ชุด ชป.2 ภ.จว.ประจวบฯ , ตำรวจ
สภ.บางสะพาน ได้ร่วมกันจับผู้ต้องหา่เป็นหญิง 1 ราย พร้อของยาบ้า 30 เม็ด
โดยจับกุมได้ที่ ม. 1 ต.กำเนิดนพคุณ  อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ    »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 7ส.ค.57 เวลา09.00 น. พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147  สั่งการให้ ว่าที่ ร.ต.ท.สุภาพ  ผลเจริญ ผบ.มว.ตชด.1474 พร้อมพวก
รวม 10 นาย สนธิกำลังเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายร่วมกันจับกุมผู้ต้องหา 1 ราย
พร้อมของกลาง ยาเสพติดให้โทษประเภท 5 (พืชกระท่อม) จำนวน 1 ถุง น้ำหนัก
500 กรัม รถจักรยานยนต์ 1 คัน    »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 6 ส.ค.57 เวลา 18.45 น. พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147  สั่งการให้ ร.ต.ต.สมบูรณ์  นาคอ่อน ผบ.มว.ตชด.1471 พร้อมพวกรวม
2  นาย ร่วมกันจับกุม ตร.สภ.บางสะพาน ร่วมกันจับกุม
ผุ้ต้อง 2 ราย พร้อมของ
ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) จำนวน 20 เม็ด น้ำหนักประมาณ 2 กรัม
เงินสดในการล่อชื้อ จำนวน 3,400 บาท รถยนต์กระบะ 1 คัน    »»  อ่านเพิ่ม

เมื่อ วันที่ 6 ส.ค.57 เวลา 18.30 น. พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147  สั่งการให้ ร.ต.ต.สมบูรณ์  นาคอ่อน ผบ.มว.ตชด.1471 พร้อมพวกรวม
2  นาย ร่วมกันจับกุม ตร.สภ.บางสะพาน ร่วมกันจับกุม นายอาณัติ หรือโจ
ปิยรุจิรกุล อายุ 34 ปี  พร้อมของกลาง ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า)
130 เม็ด  น้ำหนัก 13 กรัม พร้อมเงินสดเงินสด 4,000 บาท     »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 1 ส.ค.57 เวลา 09.00 น. ว่าที่ พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง
ผบ.ร้อย ตชด.147 สั่งการให้ ร.ต.ต.สมบูรณ์  นาคอ่อน  ผบ.มว.ตชด.1471
พร้อมพวกรวม 4 นาย สนธิกำลังร่วม จนท.หลายฝ่าย ร่วมกันรื้อถอนพืชผล
อาสิน มาตรา 25  พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 จำนวน 15 – 2 – 59 ไร่
บริเวณป่าเนินสวรรค์   บ.บางเจริญ  ม.3 ต.ไชยราช      »»   อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 29 ก.ค.57 เวลา 11.00 น. ว่าที่ พ.ต.ท.กฤาฎา ปลอดโปร่ง
ผบ.ร้อย ตชด.147 สั่งการให้ ร.ต.ต.สมบูรณ์  นาคอ่อน ผบ.มว.ตชด.1471
พร้อมพวกรวม 3 นาย สนธิกำลังร่วม ตำรวจ สภ.บางสะพาน ฯ ร่วมกันจับกุม
นาย บี (นามสมมุติ) อายุ 24 ปี พร้อมของกลาง ยาบ้า จำนวน 174 เม็ด
เงินสด 2.000 บาท , อาวุธปืนสั้น ขนาด .45 นิ้ว ไม่มีทะเบียน    »»   อ่านเพิ่ม

เมื่อ วันที่ 28 ก.ค.57 เวลา 17.00 น. ว่าที่ พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง
ผบ.ร้อย ตชด.147 สั่งการให้ ร.ต.ต.สมบูรณ์  นาคอ่อน ผบ.มว.ตชด.147 พร้อม
พวกรวม 3 นาย สนธิกำลังร่วมหลายฝ่าย ร่วมกันจับกุม นายเอก (นามสมมุติ)
อายุ 27 ปี พร้อมของกลางเครื่องเลื่อยยนต์ ่  1 เครื่อง  บาร์  1 อัน ขณะนำ
มาจำหน่าย บริเวณตลาดเปิดท้ายสามแยกบางสะพาน     »»    อ่านเพิ่ม

เมื่อ วันที่ 28 ก.ค.57 เวลา 15.00 . ว่าที่ พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง
ผบ.ร้อย ตชด.147 สั่งการให้ ร.ต.ต.สมบูรณ์  นาคอ่อน ผบ.มว.ตชด.147
พร้อมพวกรวม 3 นาย สนธิกำลังร่วม จนท.ฝ่ายปกครองอำเภอบางสะพาน
ทหาร มว.ปล.ที่ 3 ศร.พัน 1 ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหาเป็นชาย 1 คน อายุ 31 ปี
ตรวจพบว่ามีสารเสพติดในปัสสาวะ     »»    อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 25 ก.ค.57 เวลา 15.30 น. ว่าที่ พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง
ผบ.ร้อย ตชด.147 สั่งการให้ ว่าที ร.ต.ท.สุภาพ   ผลเจริญ ผบ.มว.ตชด.1474
พร้อมพวกรวม 6 นาย ร่วมกันออกสืบสวนหาข่าวและร่วมกันจับกุมผู้ต้อง 3 ราย
พร้อมของกลาง ยาเสพติดให้โทษประเภท 5 (กัญชาแห้้ง) น้ำหนัก 6.38 กรัม
พร้อมอุปกรณ์การเสพหลายรายการ
     »»  อ่านเพิ่ม

เมื่อ วันที่ 25 ก.ค.57 เวลา 06.30 น. ว่าที่ พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง
ผบ.ร้อย ตชด.2147 สั่งการให้ ร.ต.ต.สมบูรณ์  นาคอ่อน ผบ.มว.ตชด.1471
พร้อมพวกรวม  3  นาย ร่วม พ.ต.ท.บุญธรรม  เย็นจิตร  รรท.รอง ผกก.สส.สภ.ธงชัย
พร้อมพวกรวม 7 นาย และอาสาสมัครตำรวจ 3 นาย(ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน)ได้ร่วม
กันจับกุม ผู้ต้องหาเป็นหญิง 1 คน พร้อมของกลางยาบ้า       »»  อ่านเพิ่ม

เมื่อ วันที่ 23 ก.ค.57 เวลา 17.00 น.ว่าที่ พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง
ผบ.ร้อย ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.ต.สมบูรณ์  นาคอ่อน ผบ.มว.ตชด.1471
พร้อมพวกรวม 6 นาย สนธิกำลังร่วม ตร.สภพ.ธงชัย 9 นาย  ปทส.จ.ประจวบฯ
จนท.ป่าไม้ ที่ 10 ร่วกันจับกุม ผู้ต้องหา 1 คน พร้อมไม้ของกลาง จำนวน 156
แผ่น ปริมาตร 3.148 ลบ.ม. 
  »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 23 ก.ค.57 เวลา 18.30 น. ว่าที่ พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง
ผบ.ร้อย ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.ต.สมบูรณ์  นาคอ่อน ผบ.มว.ตชด.1471
พร้อมพวกรวม 5 นาย ร่วม พ.ต.ท.บุญธรรม  เย็นจิตร  รรท.รอง ผกก.สส.สภ.
ธงชัย พร้อมพวกรวม 9 นาย ร่วกันจับกุมผู้ต้องหา 2 คน ช 1,ญ 1 พร้อมของ
กลางยาบ้า
จำนวน 9 เม็ด       »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 23 ก.ค.57 เวลา 16.30 น. ว่าที่ พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง
ผบ.ร้อย ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.ต.สมบูรณ์  นาคอ่อน ผบ.มว.ตชด.1471
พร้อมพวกรวม 5 นาย ร่วม พ.ต.ท.บุญธรรม  เย็นจิตร  รรท.รอง ผกก.สส.สภ.
ธงชัย พร้อมพวกรวม 9 นาย ร่วมกันจับกุม นายนัฏพร  อายุ 29 ปี พร้อมของ
กลางยาบ้า
รวม 145 เม็ด น้ำหนักรวม 8.7 กรัม        »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 23 ก.ค.57 เวลา 07.30 น. ว่าที่ พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง
ผบ.ร้อย ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.ต.สมบูรณ์  นาคอ่อน ผบ.มว.ตชด.1471
พร้อมพวกรวม 5 นาย ร่วม พ.ต.ท.บุญธรรม  เย็นจิตร  รรท.รอง ผกก.สส.สภ.
ธงชัย พร้อมพวกรวม 9 นาย  ร่วมกันจับกุม นางเล็ก อายุ 55 ปี  พร้อมของ
กลางยาบ้า 161 เม็ด พร้อมด้วยกัญชาแห้ง น้ำหนักรวม 0.002 กรัม   »»  อ่านเพิ่ม

เมื่อ วันที่ 18 ก.ค.57 เวลา 13.00 น.ว่าที่ พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง
ผบ.ร้อย  ตชด.147 สั่งการให้ ร.ต.ต.สมบูรณ์  นาคอ่อน ผบ.มว.ตชด.1471
พร้อมรวม 6 นาย  สนธิกำลังร่วม จนท.หน่วยป้องกันลัรักษาป่าที่ ปข.2 (วังยาว)
จนท. ตร.สภ.ธงชัย,จนท.ทหารชุด มร.รส.ที่ 3 ศร.พัน1, เจ้าหน้าที่อุทยานแห่ง
ชาติิน้ำตกห้วยยาง ร่วมกันตรวจยึดไม้แปรรูปจำนวน 25 แผ่น    
»»  อ่านเพิ่ม

เมื่อ วันที่ 16 ก.ค.57 เวลา 15.00 น. ว่าที่ พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง
  ผบ.ร้อย ตชด.147 สั่งการให้ ว่าที่ ร.ต.ท.ชัชชัย  ชื่นชม ผบ.มว.ตชด.1473
พร้อมพวกรวม 7 นาย สนธิกำลังร่วม จนท.ป่าไม้ ตร.สภ.บางสะพาน ร่วมกันตรวจ
ยึดไม้แปรรูป จำนวน 68 แผ่น/ชิ้น/เหลี่ยม  ปริมาตร 1.57  ลบ.ม ป่าคลองกรูด
ม.8  บ.คลองลอย  ต.ร่อนทอง  อ.บางสะพาน     »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 16 ก.ค.57 เวลา 11.30 น.ว่าที่ พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง
ผบ.ร้่อย ตชด.147 สั่งการให้ ร.ต.ต.สมบูรณ์ นาคอ่อน ผบ.มว.ตชด.147
พร้อมพวกรวม 6 นาย สนธิกำลังร่วม ตร.สภ.ธงชัย , ตร.สภ.บางสะพาน
ร่วมกันออกสืบสวนหาข่าว และจับกุมผู้ต้องหาเป็นชาย 1 คน อายุ 19 ปี
พร้อมของกลาง ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า)  จำนวน 23 เม็ด
    »»  อ่านเพิ่ม

งานกิจการพลเรือน
เมื่อ วันที่ 10 ก.ย.57 เวลา 09.00 น. กองร้อย ตชด.147 จัดข้าราชการ
ตำรวจ  จำนวน  9  นาย ร่วมบริจาคโลหิต  โครงการ ตชด.ร่วมใจบริจาคโลหิต
เพื่อน้อมเกล้าๆถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรม
ราชินินาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 82 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2557
ที่ ห้องประชุม โรงเรียนบางสะพานวิทยา  อ.บางสะพาน ฯ      »»   อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 27 ส.ค.57 เวลา 07.00 น. ร.ต.อ.เจริญ  สัตย์พันธ์  รอง ผบ.ร้อย
ตชด.147 พร้อมชุดมวลชนสัมพันธ์ ร่วมจัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ โครงการ
หน่วยบำบัดทุกข์  บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้กับประชาชน ที่ ศาลาเฉลิมพระเกียรต
ม.3  ต.ช้างแรก  อ.บางสะพานน้อย  จ.ประจวบฯ โดยมี นายวีระ  ศรีวัฒนตระกูล
ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ เดินทางมา เป็นประธานพิธีเปิด    »»   อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 20 ส.ค.57 เวลา 13.00 น. พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.ต.องอาจ  เอี่ยมสุวรรณ  รอง สว.(ป)ฯ พร้อมพวกรวม
8 นาย เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินีนาถ
2557  ที่ บ.คีรีล้อม  ม.8 ต.ช้างแรก  อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ โดยมี นายสมพร
ปัจฉิมเพชร นายอำเภอบางสะพานน้อยเป็นประธานพิธี     »»  อ่านเพิ่ม  
เมื่อ วันที่ 24ก.ค.57 เวลา 14.00 น. ว่าที่ พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง
ผบ.ร้อย ตชด.147 มอบหมายให้ มว.มชส.ฯ โดยมี  ร.ต.ต.อรุณเดช  ภูวรณ์
รอง สว.(ป)ฯ พร้อมพวกรวม 8 นาย  ร่วมกิจกรรมตลาดนัดครึ่งไร่คลายจน
ณ ข้างที่ทำการ ธกส.สาขาบางสะพานน้อย อ.บางะพานน้อย  จ.ประจวบฯ
โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ เป็นประธานพิธีเปิด
     »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 20 ก.ค.57 เวลา 09.00 น.ว่าที่ พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง
ผบ.ร้อย ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.อ.เจริญ  สัตย์พันธ์  รอง ผบ.ร้อย ตชด.147
พร้อมข้าราชการตำรวจ รวม 18 นาย เดินทางไปร่วมปลูุกป่า โครงการจิตอาสา
ปลุกป่าพระเจดีย์หินก่อชุมชนวัดเขากะจิ ม.6  ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน
จ.ประจวบฯ       »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 19 ก.ค.57  เวลา 08.00 น.ว่าที่ พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง
ผบ.ร้อย ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.ต.อรุณเดช  ภูวรณ์  รอง สว.(ป)ฯ พร้อม
พวก รวม 7 นาย เดินทางเข้าร่วมคณะดูงาน จาก  กก.ตชด.14 พร้อมข้าราชการ
ตำรวจและคณะแม่บ้าน ศึกษาดุงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบ
ของ การทำการเกษตรแบบผสมผสาน โครงการ “ครึ่งไร่ คลายจน”
  »»  อ่านเพิ่ม

งานมวลชนสัมพันธ์และกิจกรรมการฝึกอบรม
เมื่อ วันที่ 13 ส.ค.57 เวลา 13.00 น.  ร.ต.อ.เจริญ  สัตย์พันธ์  รอง ผบ.ร้อย
ตชด.147 พร้อม ชุดวิทยากร รวม  13 นาย ร่วมพิธีปิด โครงการบำบัดยาเสพติด
และแก้ไขปัญหายาเสพติด รุ่นที่ 2/2557 ให้กับผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่ อ.บางสะพาน
จ.ประจวบฯ จำนวน  63  คน ณ บ้านนพคุณ กองร้อย ตชด.147 โดยมี นายเวรัชช์
ธาราสมบัติ  นายอำเภอบางสะพาน เป็นประธานพิธีปิด         »»   อ่านเพิ่ม

เมื่อ วันที่ 27 ส.ค.57 เวลา 13.00 น.ร.ต.อ.เจริญ  สัตย์พันธ์  รอง ผบ.ร้อย
ตชด.147 พร้อมครูฝึก/วิทยากร รวม 13 นายร่วมพิธีปิดการอบรม โครงการป้อง
ก้น และแก้ไขปัญหายาเสพติดและส่งเสริมอาชีพ  รุ่นที่ 1 / 2557 จำนวน 62 คน
ณ  บ้านนพคุณ กองร้อย ตชด. 147 โดยมี นายถวิล  ฉันทาวรานุรักษ์ ปลัดอำเภอ
บางสะพาน  เป็นประธานพิธีปิด       »»  อ่านเพิ่ม   

เมื่อ วันที่ 12 ส.ค.57 เวลา 08.00 น. ร.ต.อ.เจริญ  สัตย์ืพันธ์  รอง ผบ.ร้อย
ตชด.147 นำข้าราชการตำรวจ ร่วมลงนามถวายพระพร และจุดเทียนถวายพระพร
ชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหามหาราชินี พื้นที่
อ.บางสะพาน และ อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบฯ จำนวน 4 ชุด  »»  อ่านเพิ่ม
เมือ วันที่ 24 ก.ค.57 เวลา 17.00 น. ว่าที่ พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง
ผบ.ร้อย ตชด.147 มอบหมายให้ มว.มชส.ฯ โดยมี  ร.ต.ต.อรุณเดช  ภูวรณ์
รอง สว.(ป)ฯ , พร้อม ด.ต.วิสันต์  จันคำ  เดินไปเป็นวิทยากรให้ความรู้และ
กิจกรรมนันทนาการ ให้กับผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน
จ.ประจวบฯ จำนวน 45 คน    »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 19 ก.ค.57 เวลา 13.00 น. ว่าที่ พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง
ผบ.ร้อย.มอบหมาย ร.ต.อ.เจริญ  สัตย์พันธ์ รอง ผบ.ร้อย ตชด.147 พร้อมด้วย
ร.ต.ต.วัชริทร์ พัฒจันทรจุล ผบ.มว.มชส.พร้อมพวกรวม 12 นาย ให้การต้อนรับ
นายบุญปลูก  สวนพงษ์ ที่ปรึกษา บช.ตชด.เดินทางมาตรวจเยี่ยมผู้นำหมู่บ้าน
เพื่อติดตามโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันฯ ที่ ม.10       »»  อ่านเพิ่ม
 
เมื่อ วันที่ 10 ก.ค.57 เวลา 09.00 น. ว่าที่ พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง
ผบ.ร้อย ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.ต.วัชรินทร  พัฒจันทรจุล  ผบ.มว.มชส
.พร้อมพวกรวม 12  นาย จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามโครง
การสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เทิดไท้องค์ราชัน ร่วมร้อยดวง
ใจถวายพ่อของแผ่นดิน ที่ ม.1  บ.คีรีล้อม  ต.ช้างแรก    »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 3 ก.ค..57 เวลา 08.00 น.ว่าที่ พ.ต.ท.กฤษฎา   ปลอดโปร่ง
ผบ.ร้อย ตชด.147 มอบหมายให้ มว.มชส.ร้อย ตชด.147 โดยมี ร.ต.ต.วัชรินทร์
พัฒจันทรจูล ผบ.มชส. ร้อย ตชด.147 พร้อมพวกรวม 12 นาย อบรมโครงการ
สร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ให้กับ นักเรียนโรงเรียน ศกร.ตชด.
บ้านคีรีล้อม จำนวน 50 คน ณ ศกร.ตชด.บ้านคีรีล้อม ต.ช้างแรก   »» อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 30 มิ.ย.57 เวลา 14.00 น.ว่าที่ พ.ต.ท.กฤษฎา   ปลอดโปร่ง
ผบ.ร้อย ตชด.147 มอบหมายให้ มว.มชส.ร้อย ตชด.147 โดยมี ร.ต.ต.วัชรินทร์
พัฒจันทรจูล ผบ.มชส. ร้อย ตชด.147 พร้อมพวกรวม 12 นาย อบรมโครงการ
สร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ให้กับ นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งเชือก
จำนวน 50 คน ณ โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก    »» อ่านเพิ่ม

แจ้งข่าวประชามสัมพันธ์

 


 

 

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 147
ม.5  ต.ร่อนทอง  อ.บางสะพาน  จ.ประจวบฯ  77230   โทร 032697373


นโยบายการปฏิบัติงาน
ของผู้บังคับบัญชา

ลิงค์ สตช.
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กองบัญชาการสอบสวนกลาง
กองบัญชาการศึกษา
กองสารนิเทศ
กองกำลังพล
กองทะเบียนประวัติ
กองการเงิน
กองปราบปราม
ตำรวจทางหลวง
ตำรวจท่องเที่ยว
สำนักงาน ปปส.
นพต.รุ่น 32 ชลบุรี


ส่วนราชการในพื้นที่
สภ..บางสะพาน
สภ..บางสะพานน้อย
สภ.ธงชัย
เทศบาลตำบลร่อนทอง
อบต.ร่อนทอง
อบต.ธงชัย


จำนวนผุ้เข้าชมเว็บไชต
Site Meter