กลับหน้าหลัก กลับหน้ากิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด

คำปฏิญาณ

ด้วยเกียรติของข้าฯ  ข้าฯ สัญญาว่า

ข้อ ๑ ข้าฯ  จะจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์

ข้อ ๒ ข้าฯ  จะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ

ข้อ ๓ ข้าฯ  จะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ

 

กฎของลูกเสือ

ข้อ ๑ ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้

ข้อ ๒ ลูกเสือมีความจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ และซื่อตรงต่อผู้มีพระคุณ

ข้อ ๓ ลูกเสือมีหน้าที่กระทำตนให้เป็นประโยชน์ และช่วยเหลือผู้อื่น

ข้อ ๔ ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคนและเป็นพี่น้องกับลูกเสืออื่นทั่วโลก

ข้อ ๕ ลูกเสือเป็นผู้สุภาพเรียบร้อย

ข้อ ๖ ลูกเสือมีความเมตตา กรุณาต่อสัตว์

ข้อ ๗ ลูกเสือเชื่อฟังคำสั่งของบิดา  มารดา และผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพ

ข้อ ๘ ลูกเสือมีใจร่าเริง และไม่ย่อท้อ ต่อความยากลำบาก

ข้อ ๙ ลูกเสือเป็นผู้มัธยัสถ์

ข้อ ๑๐ ลูกเสือประพฤติชอบด้วยกาย  วาจา  ใจ

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 147
ม.5 ต.ร่อนทอง  อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์  77230 โทร 032-697373   /
  bpp1470@Gmail.com