กลับหน้าหลัก กลับหน้ากิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด

      - เมื่อวันที่ 23 ม.ต.56 เวลา 09.00 น. พ.ต.ต.กฤษฎา ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.ต.วัชรินทร์ พัฒจันทรจูล ผบ.มว. มวลชนสัมพันธ์ ร้อย ตชด.147 เป็นประธานพิธีเปิดการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ
รุ่นใหญ่ จากโรงเรียนร่อนพิบูัลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ ต.ร่ทอนพิบูลย์   อ.ร่อนพิบูัลย์  จ.นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่
23-25 ม.ค.56 โดยมีลูกเสือ 142 คน เนตรนารี 85 คน และพี่เลี้ยงจำนวน 34 คน และคณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จำนวน 34 คน  โดย ร้อย ตชด.147  สนับสนุนชุดวิทยากร หมวดมวลชนสัมพันธ์ จำนวน 19 นาย

มีต่อหน้า  2

ประมวลภาพการกิจกรรม ลูกเสือ เนตรนาร ีสามัญรุ่นใหญ่
จากโรงเรียนร่อนพิบูัลย์์เกียรติวสนุธราภิวัฒก์ ( 23 - 25 ม.ค.56 )

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
มีต่อหน้า  2

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 147
ม.5 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์  77230 โทร 032-697373   /
  bpp1470@Gmail.com