กลับหน้าหลัก ตารางการอยู่ค่ายพักแรม    คณะวิทยากร คู่มือการปฐมพยาบาล วิชาเงื่อนเชือก กฎและคำปฏิณาณลูกเสือ ติดต่อประสานงานการเข้าค่าย

 

ประมวลภาพกิจกรรมการเข้าค่ายของ ลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาด  ผู้บำเพ็ญประโยชน์   ปี 2555 - 2557
การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญ จาก ร.ร.บ้านทุ่งกระโตน
ร.ร.หนองห้วยฝาด , ร.ร.วัดราษฎร์บำรุง  จำนวน  209 คน ระหว่าง วันที่ 20 – 22
พ.ย.57  ณ ร้อย ตชด.147    »»  อ่านเพิ่ม
ร่วมเป็นวิทยากรโครงการ ค่ายนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 10 ในวันที่
7- 9 พ.ย. 57จำนวน 10 โรงเรียน นักเรียนจำนวน  129 คน      »» อ่านเพิ่ม
การอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือวิสามัญ กศน.อำเภอบางสะพาน จ.ประจวบฯ
โดยมีกำหนดการอยู่ค่ายฯ ระหว่าง วันที่ 11 - 13 มี.ค.57 ที่ ร้อย ตชด.147
     »»   อ่านเพิ่ม  
การอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ จาก รร.บ้านดอนสง่า
รร.บ้านดอนสำราญ , รร.บ้านสวนหลวง อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ โดยมี
กำหนดการอยู่ค่ายฯ ระหว่างวันที่ 3 - 5 มี.ค.57 ที่ ร้อย ตชด.147   
     »»   อ่านเพิ่ม  
การอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือวิสามัญ กศน.อำเภอบางสะพานน้อย  จ.ประจวบฯ
โดยมีกำหนด การอยู่ค่ายฯ ระหว่าง วันที่ 24 - 26 ก.พ..57 ที่ ร้อย ตชด.147
       »»   อ่านเพิ่ม  
การอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่  รร.อรุณวิทยา อ.ทับสะแก
จ.ประจวบฯ โดยมีกำหนดการอยู่ค่ายฯ ระหว่าง วันที่ 20 -22 ก.พ..57
ที่ ร้อย ตชด.147     »»   อ่านเพิ่ม  
การอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่  รร.บ้านบางสะพาน
อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบฯ โดยมีกำหนดการอยู่ค่ายฯ ระหว่าง วันที่ 11 -13
ก.พ..57  ที่ ร้อย ตชด.147      »»   อ่านเพิ่ม  
การอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่  รร.ตรีนิมิตรวิทยา
จาก จ.นครศรีธรรมราช และ ยุวกาชาด จาก รร.พุนพินพิทยาคม จ.สุราษฎร์ธานี
โดยมีกำหนดการ อยู่ค่ายฯ ระหว่าง วันที่ 22 -24 ม.ค.57  ที่ ร้อย ตชด.147
     »»   อ่านเพิ่ม  
การอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่ และ ยุวกาชาด จาก รร.ธงชัยวิทยา
อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ โดยมีกำหนดการอยู่ค่ายฯ ระหว่าง วันที่ 17 - 19 ม.ค.57
ที่ ร้อย ตชด.147     »»   อ่านเพิ่ม  
การอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารรี สามัญรุ่นใหญ่ จาก รร.มาบอำมฤตวิทยา
อ.ปะทิว จ.ชุมพร  โดยมีกำหนดการอยู่ค่ายฯ ระหว่าง วันท ี่13 - 15 ม.ค.57
ที่ ร้อย ตชด.147      »»   อ่านเพิ่ม  
การอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารรี สามัญรุ่นใหญ่ จาก รร.บางสะพานน้อย
วิทยาคม  อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบฯ โดยมีกำหนดการอยู่ค่ายฯ ระหว่าง
วันที่ 8 - 10 ม.ค.57  ที่ ร้อย ตชด.147 
    »»   อ่านเพิ่ม  
การอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารรี สามัญและสามัญรุ่นใหญ่ จาก
รร.บ้านในล็อค  ต.ทองมงคล  อ.บางสะพาน  จ.ประจวบฯ โดยมีกำหนด
การอยู่ค่ายฯ ระหว่างวันที่ 25 - 27 ธ.ค.56  ที่ ร้อย ตชด.147      »»   อ่านเพิ่ม  
การอยู่ค่ายพักแรม ผู้บำเพ็ญประโยนช์ จาก รร.สอาดเผดิมวิทยา อ.เมือง
จ.ชุมพร จำนวน 400 คน โดยมีการอยู่ค่ายพักแรม ระหว่างวันที่ 18 - 20 ธ.ค.56
ที่ ร้อย ตชด.147      »»   อ่านเพิ่ม  
การอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารรี สามัญและ สามัญรุ่นใหญ่ จาก
รร.บ้านธรรมรันต , รร.บ้านดอนสำนัก ,รร.บ้านราษฏร์ประสงค์ , รร.บ้านหนอง
ระแวง อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ โดยมีกำหนดการอยู่ค่ายฯ ระหว่าง
วันที่ 14 - 16 ธ.ค.56      »»   อ่านเพิ่ม  
การอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารรี สามัญ จาก โรงเรียนปากน้ำ
หลังสวนวิทยา อ.หลังสวน จ.ชุมพร โดยมี กำหนดการอยู่ค่ายพักแรม
ระหว่างวันที่ 11 - 13 ธ.ค.56  ที่ ร้อย ตชด.147      »»   อ่านเพิ่ม  
การเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ จาก โรงเรียนธนาคารออมสิน
ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ โดยมี กำหนดการอยู่ค่ายพักแรม ระหว่าง
วันที่ 2 - 4 ธ.ค.56  ที่ ร้อย ตชด.147      »»   อ่านเพิ่ม  
  
การเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่่ จาก โรงเรียนธนาคาร
ออมสิน ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน  จ.ประจวบฯ โดยมีกำหนดการอยู่ค่ายพักแรม
ระหว่างวันที่ 27 - 29 พ.ย.56 ที่ ร้อย ตชด.147     »»   อ่านเพิ่ม  
   
กองร้อยตำรวจตระเกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 147
ม.5   ต.ร่อนทอง  อ.บางสะพาน  จ.ประจวบคีรีขันธ์  77230      โทร 032-697373   bpp1470@Gmail.com