ประวัติกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 147

 

                         เมื่อประมาณปีพ.ศ.2499 ที่ตั้งกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่147แห่งนี้เดิมเป็นหมวดตำรวจตระเวนชายแดนที่ 48  มี ร้อยตำรวจตรี
สมบุญ ไทรงาม เป็นผู้บังคับหมวดคนแรกต่อมาได้เปลี่ยนจากหมวดตำรวจตระเวนชายแดนที่ 48 เป็น หมวดตำรวจตระเวนชายแดนที่ 705
สังกัดกองกำกับ การตำรวจตระเวนชายแดนเขต7 (จังหวัดกาญจนบุรี) เมื่อ พ.ศ.2517 เลื่อนฐานะจากหมวดตำรวจตระเวนชายแดนที่ 705 เป็น
กองร้อยที่ 5 ตำรวจตระเวนชายแดน สังกัด กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต 7 เหมือนเดิมและมีผู้บังคับบัญชา ระดับผู้บังคับกองร้อย ดังนี้

1.ร้อยตำรวจตรี มนัส  เนียมประดิษฐ์           แต่ พ.ศ.2517 - 2518
2.ร้อยตำรวจโท บรรจง  ศุภจัตุรัส               แต่ พ.ศ.2518 - 2519
3.ร้อยตำรวจโท สุเทพ  ต้นเถาว์                แต่ พ.ศ.2519 - 2521
4.ร้อยตำรวจเอก อัมพร  นิมมานรดี             แต่ พ.ศ.2521 - 2523
5.ร้อยตำรวจเอก ยงยุทธ  สุวรรณหงส์         แต่ พ.ศ.2523 - 2526
6.พันตำรวจตรี สนาน  จารุโยธิน                แต่ พ.ศ.2526 - 2529

          ในปี พ.ศ.2529 ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ ของ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน โดยได้ปรับกองร้อยที่ 5 ตำรวจตระเวน
ชายแดน (เดิม) เป็นกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 147 สังกัด กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) ที่ตั้ง
ปัจจุบันอยู่ที่ 147 หมู่ที่ 5 บ้านเกาะยายฉิม ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับผู้บังคับกองร้อย
ที่ได้รับการ แต่งตั้งจาก กรมตำรวจ(สำนักงานตำรวจแห่งชาติปัจจุบัน) ตั้งแต่มีการแบ่งส่วนราชการจนถึงปัจจุบัน รวม 8 นาย ดังนี้
1. พันตำรวจโท ยงยุทธ  สุวรรณหงส์          แต่ 12 ธ.ค.2529 -15 พ.ย.2531
2. พันตำรวจตรี ปรีชา  บุญชุบ                   แต่ 16 พ.ย.2531 - 4 ต.ค.2535
3. พันตำรวจตรี พีระศักดิ์  กลีบจันทร์          แต่ 5 ต.ค.2535 -  24 ต.ค.2539
4. พันตำรวจโท สมเดช  เนตรประภา          แต่ 25 ต.ค.2539 – 22 พ.ย.2547
5. พันตำรวจโท สมบัติ  ธารา                     แต่ 22 พ.ย. 2547 - 31 ต.ค.2549
6. พันตำรวจตรี ศุภฤกษ์  โสมรักษ์              แต่ 1 พ.ย.2549 - 15 ก.พ.2551
7. พันตำรวจโท วิสนุ  วิวัฒฑนาภา             แต่ 15 ก.พ.2551 - 6 ธ.ค.2555
8. พันตำรวจตรี กฤษฏา  ปลอดโปร่ง
         แต่  6 ธ.ค.2555  ถึง  ปัจจุบันกองร้ออยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 147
 
ม. 5 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77230   โทร 032-697373