เกียรติประวัติกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่  147

                เมื่อ 21 พ.ย.ปี พ.ศ.2510 สมเด็จพระศรีพัชรินทราพระบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) ได้เสด็จเยี่ยมกองร้อย ตำรวจตระเวนชายแดน
บ้านเกาะยายฉิม อ.บางสะพาน จว.ประจวบ ฯ และได้ทรงปลูกมะม่วงพันธุ์อกร่อง จำนวน 1 ต้น บริเวณหน้ากองร้อยฯ เดิมในปัจจุบันมะม่วง
อกร่องต้นดังกล่าว ร้อย ตชด.147 ยังดูแลรักษา ให้เจริญเติบโตอยู่ในสวน
อนุรักษ์พันธูกรรมพืช ในบริเวณบ้านพักสวัสดิการข้าราชการตำรวจ
ต้นมะม่วงอกร่องทรงปลูกในปัจจุบัน ถ่ายเมื่อ 21ก.ค.57


กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 147
ม.5  ต.ร่อนทอง  อ.บางสะพาน  จ.ประจวบฯ  77230  โทร 032697373