-  เมื่อ 10 เม.ย.62 (เวลา 11.00 น.) พ.ต.ท.จารุบุตร เรืองศรี ผบ.ร้อย ตชด.147 ได้เป็นประธานจัดกิจกรรม
สืบสานปะเพณีไทย เนื่องโอกาสในเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 โดยมีการสรงน้ำพระพุทธประจำกองร้อย เปิดโอกาส
ให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัว รดน้ำขอพร ผบ.ร้อย ตชด.147 , ผู้บังคับบัญชา ,ข้าราชการตำรวจอาวุโส ,ข้าราช
การบำนาญ เพื่อความเป็นศิรมงคล และขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่   ณ ร้อย ตชด.147

ประมวลภาพ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 147
ม.5  ต.ร่อนทอง  อ.บางสะพาน  จ.ประจวบฯ  77230  โทร 032697373