ผู้บังคับบัญชา กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 147

พ.ต.ท.กฤษฎา   ปลอดโปร่ง
ผบ.ร้อย ตชด.147
 

ร.ต.อ.เจริญ   สัตย์พันธ์
รอง  ผบ.ร้อย ตชด.147

 
ร.ต.อ.พลนุช  บรรเทวงษ์
รอง  ผบ.ร้อย ตชด.147

 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 147
ม.5  ต.ร่อนทอง  อ.บางสะพาน  จ.ประจวบฯ  77230  โทร 032697373